Visa allt om Property Solution i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 238 2 074 1 816 1 274 1 974 2 431 1 914 1 430 2 080 2 333
Övrig omsättning 46 0 0 84 0 0 3 3 31 0
Rörelseresultat (EBIT) 416 148 43 -119 302 26 32 26 81 126
Resultat efter finansnetto 403 133 36 -107 304 25 22 25 73 98
Årets resultat 120 105 28 1 184 19 17 20 2 0
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 905 710 663 738 412 489 402 368 425 461
Omsättningstillgångar 1 115 754 673 609 636 518 509 419 457 594
Tillgångar 2 020 1 464 1 336 1 346 1 048 1 006 911 787 882 1 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 833 713 608 581 580 396 377 361 341 338
Obeskattade reserver 376 126 126 126 234 166 166 166 166 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 307 238 294 346 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 503 387 307 294 233 444 368 261 375 620
Skulder och eget kapital 2 020 1 464 1 336 1 346 1 048 1 006 911 787 882 1 055
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 480 480 500 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 500 487 0 0 168 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 190 159 183 177 249 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 284 2 074 1 816 1 358 1 974 2 431 1 917 1 433 2 111 2 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 119 1 037 908 637 987 1 216 957 715 1 040 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 348 353 342 338 347 338 335 331 459 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 492 226 117 -43 379 103 99 83 138 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,91% 14,21% 42,54% -35,46% -18,80% 27,01% 33,85% -31,25% -10,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,84% 10,18% 3,59% -7,73% 29,48% 3,18% 4,06% 4,32% 9,98% 11,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,81% 7,18% 2,64% -8,16% 15,65% 1,32% 1,93% 2,38% 4,23% 5,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,86% 56,08% 60,24% 63,89% 67,27% 43,89% 53,50% 68,60% 60,14% 63,05%
Rörelsekapital/omsättning 27,35% 17,70% 20,15% 24,73% 20,42% 3,04% 7,37% 11,05% 3,94% -1,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,76% 55,42% 52,87% 50,47% 72,76% 52,23% 55,60% 62,32% 52,53% 38,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,67% 194,83% 209,45% 196,94% 272,96% 116,67% 138,32% 160,54% 121,87% 95,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!