Visa allt om Upplands Projektbygg AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12
Nettoomsättning 123 132 218 090 180 085
Övrig omsättning 964 226 2 115
Rörelseresultat (EBIT) -3 215 6 772 7 100
Resultat efter finansnetto -3 955 6 084 12 551
Årets resultat -3 159 5 448 11 090
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 799 26 950 19 771
Omsättningstillgångar 40 238 45 856 48 160
Tillgångar 71 037 72 807 67 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 997 21 465 16 852
Minoritetsintressen 0 1 642 1 532
Avsättningar (tkr) 1 378 1 134 926
Långfristiga skulder 20 251 21 456 21 352
Kortfristiga skulder 29 410 27 111 27 269
Skulder och eget kapital 71 037 72 807 67 932
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
Löner till styrelse & VD 1 085 944 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 5 418 5 703 6 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 381 2 534 2 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 124 096 218 316 182 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 209 14 539 12 863
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 068 614 625
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 224 7 662 8 081
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,54% 21,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,53% 9,36% 19,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,61% 3,12% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,54% 10,48% 11,42%
Rörelsekapital/omsättning 8,79% 8,60% 11,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,15% 29,48% 24,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,44% 163,83% 170,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 96 164 184 785 150 016 90 051 46 875 32 461 21 306 14 539 8 703 16 548
Övrig omsättning 916 226 0 660 0 0 740 746 416 0
Rörelseresultat (EBIT) -4 565 6 126 5 296 6 268 110 1 076 1 211 936 310 1 445
Resultat efter finansnetto -4 824 5 947 5 027 6 109 18 989 1 035 459 -34 1 061
Årets resultat -4 388 3 448 2 836 3 519 3 689 567 267 375 556
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 520 619 840 316 423 387 501 179 132 503
Omsättningstillgångar 40 519 39 537 37 756 18 749 12 425 10 760 9 435 8 599 8 196 8 827
Tillgångar 41 039 40 156 38 596 19 065 12 848 11 147 9 936 8 778 8 328 9 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 435 10 823 7 375 4 538 1 019 2 417 1 878 1 461 1 344 1 119
Obeskattade reserver 5 067 4 369 2 893 1 588 0 0 585 286 169 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 442 3 560 3 678 3 137 3 182 3 227 3 300 4 144 5 090 5 180
Kortfristiga skulder 26 094 21 404 24 650 9 801 8 647 5 504 4 174 2 887 1 725 2 315
Skulder och eget kapital 41 039 40 156 38 596 19 065 12 848 11 147 9 936 8 778 8 328 9 330
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 085 944 - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 418 5 703 6 340 - 3 705 2 976 1 362 1 104 623 1 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 817 2 534 2 364 0 1 415 1 041 416 271 177 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 400 150 150 150 150
Omsättning 97 080 185 011 150 016 90 711 46 875 32 461 22 046 15 285 9 119 16 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 14 11 9 8 3 3 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 397 12 319 10 715 8 186 5 208 4 058 7 102 4 846 4 352 4 137
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 233 614 625 589 574 515 615 477 409 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 381 6 305 5 510 6 375 204 1 173 1 299 1 012 375 1 578
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,96% 23,18% 66,59% 92,11% 44,40% 52,36% 46,54% 67,06% -47,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,12% 15,36% 13,72% 32,94% 0,86% 9,68% 12,22% 10,69% 3,73% 15,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,75% 3,34% 3,53% 6,97% 0,23% 3,32% 5,70% 6,45% 3,57% 8,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,11% 10,75% 12,23% 24,10% 23,10% 25,57% 23,60% 22,04% 39,60% 35,88%
Rörelsekapital/omsättning 15,00% 9,81% 8,74% 9,94% 8,06% 16,19% 24,69% 39,29% 74,35% 39,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,31% 35,44% 24,95% 30,30% 7,93% 21,68% 23,49% 19,19% 17,63% 17,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,03% 180,76% 148,01% 178,32% 126,54% 168,55% 160,28% 198,37% 301,91% 187,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!