Visa allt om JS Assistanskonsult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 24 283 28 774 23 585 23 125 29 104 25 994 24 559 26 272 32 134 30 790
Övrig omsättning 533 369 150 85 203 410 127 403 224 334
Rörelseresultat (EBIT) 241 1 555 836 1 229 1 031 1 265 8 504 1 317 2 468
Resultat efter finansnetto 458 1 487 711 1 145 932 1 217 -48 390 1 252 2 393
Årets resultat 412 1 152 448 884 847 910 320 293 977 1 291
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 155 2 294 2 341 2 788 2 990 2 620 2 550 2 742 2 913 2 651
Omsättningstillgångar 4 358 4 909 3 946 3 533 5 065 3 857 1 961 2 131 3 225 3 459
Tillgångar 6 513 7 203 6 287 6 321 8 055 6 476 4 511 4 872 6 137 6 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 008 1 395 743 1 095 991 1 044 1 034 714 1 421 1 444
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 163 163 938 956 976
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 082 820 2 505 2 612 3 214 3 306 1 736 1 500 1 500 1 610
Kortfristiga skulder 4 423 4 987 3 039 2 614 3 850 1 964 1 578 1 720 2 261 2 080
Skulder och eget kapital 6 513 7 203 6 287 6 321 8 055 6 476 4 511 4 872 6 137 6 110
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 16 676 18 038 21 741 19 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 6 207 6 678 7 302 6 710
Utdelning till aktieägare 500 800 500 800 800 0 0 0 1 000 1 000
Omsättning 24 816 29 143 23 735 23 210 29 307 26 404 24 686 26 675 32 358 31 124
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 45 35 35 42 43 40 45 56 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 656 639 674 661 693 605 614 584 574 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 582 616 595 641 547 577 551 522 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 281 1 602 883 1 291 1 161 1 395 104 625 1 475 2 602
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,61% 22,00% 1,99% -20,54% 11,96% 5,84% -6,52% -18,24% 4,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,03% 21,59% 18,86% 19,44% 12,80% 19,56% 0,18% 10,34% 21,48% 40,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,15% 5,40% 5,03% 5,31% 3,54% 4,87% 0,03% 1,92% 4,10% 8,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,20% 97,87% 97,46% 97,95% 98,09% 98,95% 98,79% 98,94% 98,48% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,27% -0,27% 3,85% 3,97% 4,17% 7,28% 1,56% 1,56% 3,00% 4,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,48% 19,37% 11,82% 17,32% 12,30% 18,08% 25,74% 29,67% 35,31% 35,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,53% 98,44% 129,85% 135,16% 131,56% 196,38% 124,27% 123,90% 142,64% 166,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!