Visa allt om Codeq AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 10 499 11 135 8 733 8 002 6 287 5 021 4 870 4 884 10 507 10 144
Övrig omsättning 7 9 160 4 - 22 - 3 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 693 2 270 721 628 239 -499 135 -820 873 930
Resultat efter finansnetto 690 2 268 719 614 185 -515 126 -842 844 884
Årets resultat 376 1 757 563 580 185 -515 126 -446 446 507
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 35 46 72 103 153 56 104 241 173
Omsättningstillgångar 4 464 5 418 3 178 2 835 2 314 2 079 1 472 1 455 2 246 2 876
Tillgångar 4 538 5 453 3 224 2 907 2 417 2 233 1 528 1 559 2 488 3 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 162 2 666 1 059 871 291 356 511 385 904 608
Obeskattade reserver 198 5 3 21 0 0 0 0 396 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 178 2 782 2 162 2 015 1 862 1 877 1 018 1 174 1 187 2 267
Skulder och eget kapital 4 538 5 453 3 224 2 907 2 417 2 233 1 528 1 559 2 488 3 049
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 454 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 21 36
Löner till övriga anställda - - - 2 490 2 277 2 261 1 267 1 940 1 691 1 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 341 1 190 1 119 642 928 924 806
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0 400 0 100 150
Omsättning 10 506 11 144 8 893 8 006 6 287 5 043 4 870 4 887 10 543 10 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 6 4 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 500 1 856 1 456 1 334 1 048 837 1 218 977 1 751 2 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 811 833 668 585 582 500 594 529 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 704 2 281 747 660 289 -470 156 -783 911 966
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,71% 27,50% 9,14% 27,28% 25,21% 3,10% -0,29% -53,52% 3,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,27% 41,63% 22,36% 21,60% 9,93% -21,94% 9,03% -52,21% 35,17% 30,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,60% 20,39% 8,26% 7,85% 3,82% -9,76% 2,83% -16,67% 8,33% 9,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 81,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 40,91%
Rörelsekapital/omsättning 21,77% 23,67% 11,63% 10,25% 7,19% 4,02% 9,32% 5,75% 10,08% 6,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,05% 48,96% 32,92% 30,53% 12,04% 15,94% 33,44% 24,70% 48,06% 24,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,96% 194,75% 146,99% 140,69% 124,27% 110,76% 144,60% 123,94% 189,22% 120,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...