Visa allt om Bangerhead AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 342 482 307 076 188 294 137 692 101 576
Övrig omsättning 12 801 7 516 4 339 1 336 758
Rörelseresultat (EBIT) 2 225 15 247 1 384 1 498 -2 786
Resultat efter finansnetto 1 739 14 525 812 475 -3 512
Årets resultat 842 14 858 800 267 -3 579
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 559 6 655 4 948 4 940 5 535
Omsättningstillgångar 93 271 81 303 53 836 46 831 33 527
Tillgångar 102 830 87 958 58 784 51 772 39 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 361 23 939 10 031 8 819 8 552
Minoritetsintressen 1 482 2 460 1 730 2 142 2 021
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 660 4 867 12 723 6 965 2 585
Kortfristiga skulder 60 327 56 692 34 301 33 846 25 905
Skulder och eget kapital 102 830 87 958 58 784 51 772 39 062
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 4 268 5 366 3 190 894 1 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 16 365 12 646 11 849 9 370 6 826
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 560 4 980 4 725 114 2 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 355 283 314 592 192 633 139 028 102 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 41 29 25 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 965 7 490 6 493 5 508 5 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 596 651 555 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 362 16 924 3 068 3 091 -1 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,53% 63,08% 36,75% 35,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,16% 17,33% 2,35% 2,89% -7,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,65% 4,97% 0,74% 1,09% -2,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,02% 38,42% 37,47% 40,01% 39,55%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 8,01% 10,37% 9,43% 7,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,64% 27,22% 17,06% 17,03% 21,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,07% 49,36% 43,34% 40,59% 49,91%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 325 457 290 101 175 611 126 739 94 242 73 724 69 217 49 355 35 165 19 367
Övrig omsättning 12 613 6 987 4 164 1 291 870 150 0 0 77 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 313 12 405 2 100 1 107 -3 054 -5 333 833 -2 011 -2 880 -2 262
Resultat efter finansnetto 4 158 12 113 1 694 129 -3 780 -6 062 111 -2 495 -3 108 -2 437
Årets resultat 3 261 12 812 1 682 129 -3 780 -6 062 551 -2 495 -3 108 -2 437
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 076 8 266 5 811 5 848 6 369 4 324 3 940 2 101 2 114 2 214
Omsättningstillgångar 81 977 69 506 43 951 38 599 28 706 25 344 26 656 18 825 13 579 9 858
Tillgångar 93 053 77 773 49 761 44 448 35 074 29 668 30 597 20 926 15 693 12 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 174 23 891 11 079 9 397 9 267 3 047 3 408 1 857 1 852 2 960
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 158 1 575 8 597 4 958 2 585 8 586 8 281 6 792 5 099 2 244
Kortfristiga skulder 53 721 52 307 30 086 30 093 23 222 18 036 18 907 12 277 8 742 6 868
Skulder och eget kapital 93 053 77 773 49 761 44 448 35 074 29 668 30 597 20 926 15 693 12 072
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 240 4 338 2 531 753 663 775 618 1 057 421 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 13 585 10 508 8 715 7 323 6 330 6 401 4 132 3 281 2 578 1 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 5 372 4 122 3 533 2 750 2 217 2 222 1 446 1 297 723 311
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 338 070 297 088 179 775 128 030 95 112 73 874 69 217 49 355 35 242 19 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 34 22 20 17 18 11 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 299 8 532 7 982 6 337 5 544 4 096 6 292 4 936 3 907 2 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 598 675 567 594 567 628 573 482 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 640 13 304 3 133 2 170 -2 028 -4 381 1 525 -1 485 -2 479 -2 026
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,19% 65,20% 38,56% 34,48% 27,83% 6,51% 40,24% 40,35% 81,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,65% 15,97% 4,22% 2,49% -8,70% -17,97% 2,73% -9,61% -18,29% -18,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,33% 4,28% 1,20% 0,87% -3,24% -7,23% 1,21% -4,07% -8,16% -11,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,65% 36,87% 37,06% 39,35% 39,59% 39,09% 42,92% 44,47% 47,33% 30,34%
Rörelsekapital/omsättning 8,68% 5,93% 7,90% 6,71% 5,82% 9,91% 11,20% 13,27% 13,76% 15,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,28% 30,72% 22,26% 21,14% 26,42% 10,27% 11,14% 8,87% 11,80% 24,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,10% 47,35% 42,81% 34,25% 40,40% 45,73% 44,99% 56,94% 63,84% 73,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!