Visa allt om Flyttbilen Borås AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 10 275 9 617 9 395 9 597 7 157 8 358 9 183 11 525 7 063 8 005
Övrig omsättning 33 43 256 130 301 521 458 39 6 6
Rörelseresultat (EBIT) 375 541 623 259 -310 267 193 326 -120 607
Resultat efter finansnetto 341 520 602 244 -314 272 187 297 -134 588
Årets resultat 233 306 210 190 -57 133 112 156 1 301
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 488 2 114 1 736 1 279 1 608 898 942 1 010 1 244 478
Omsättningstillgångar 1 733 2 566 2 271 1 589 1 238 1 432 1 801 1 910 1 420 1 361
Tillgångar 4 221 4 680 4 007 2 868 2 846 2 330 2 743 2 920 2 664 1 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 960 1 027 1 021 961 771 828 695 582 427 425
Obeskattade reserver 550 513 392 64 64 320 224 187 106 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 786 990 802 446 608 0 0 27 523 5
Kortfristiga skulder 1 925 2 150 1 792 1 398 1 403 1 181 1 824 2 123 1 609 1 150
Skulder och eget kapital 4 221 4 680 4 007 2 868 2 846 2 330 2 743 2 920 2 664 1 840
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 352 3 472 3 972 4 284 3 240 3 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 212 1 031 1 044 1 132 810 826
Utdelning till aktieägare 300 300 300 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 308 9 660 9 651 9 727 7 458 8 879 9 641 11 564 7 069 8 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 12 12 12 12 12 13 19 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 790 801 783 800 596 697 706 607 505 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 414 421 437 382 383 388 265 259 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 055 997 953 605 -60 465 395 580 48 732
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,84% 2,36% -2,10% 34,09% -14,37% -8,98% -20,32% 63,17% -11,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,03% 11,65% 15,70% 9,07% -10,75% 12,06% 7,25% 11,23% -4,28% 33,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,71% 5,67% 6,70% 2,71% -4,28% 3,36% 2,17% 2,85% -1,61% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,85% 80,23% 88,49% 91,52%
Rörelsekapital/omsättning -1,87% 4,33% 5,10% 1,99% -2,31% 3,00% -0,25% -1,85% -2,68% 2,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,91% 30,49% 33,11% 35,25% 28,84% 46,25% 31,71% 24,65% 18,96% 33,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,74% 117,07% 124,33% 110,44% 87,46% 117,53% 95,01% 86,48% 84,96% 115,39%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...