Visa allt om Come On Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 175 274 139 302 111 602 98 428 79 292 96 807 45 695 28 813 22 385 25 961
Övrig omsättning 110 0 109 0 0 306 76 181 93 126
Rörelseresultat (EBIT) 17 328 12 769 8 521 7 426 5 885 4 411 3 602 1 958 1 529 1 760
Resultat efter finansnetto 16 799 12 664 8 472 7 375 5 816 4 409 3 601 1 953 1 507 1 669
Årets resultat 13 040 9 780 6 531 5 561 4 447 5 327 2 056 1 146 848 886
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 316 3 843 5 154 4 642 4 939 3 472 1 967 22 29 48
Omsättningstillgångar 76 612 63 366 46 226 26 370 20 309 18 038 10 455 9 136 7 793 9 072
Tillgångar 82 927 67 208 51 380 31 011 25 249 21 510 12 422 9 158 7 822 9 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 356 38 316 28 536 22 005 16 444 11 997 6 670 4 614 3 468 2 620
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 530 1 599 1 134 737
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696
Kortfristiga skulder 31 571 28 892 22 844 9 007 8 805 9 514 3 222 2 945 3 220 5 067
Skulder och eget kapital 82 927 67 208 51 380 31 011 25 249 21 510 12 422 9 158 7 822 9 120
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 70 136 64 140 - - - 0 20 006 14 326 11 556 13 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 29 326 25 323 - - - 0 7 869 5 430 10 193 4 933
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 175 384 139 302 111 711 98 428 79 292 97 113 45 771 28 994 22 478 26 087
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 112 111 101 92 73 56 40 31 27 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 565 1 255 1 105 1 070 1 086 1 729 1 142 929 829 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 919 828 802 757 763 1 134 750 659 603 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 998 14 468 10 113 8 750 6 913 5 324 3 749 1 965 1 548 1 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,82% 24,82% 13,38% 24,13% -18,09% 111,85% 58,59% 28,72% -13,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,31% 19,08% 16,68% 24,07% 23,35% 20,51% 29,00% 21,38% 19,55% 19,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,08% 9,21% 7,68% 7,58% 7,44% 4,56% 7,88% 6,80% 6,83% 6,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,19% 96,38% 97,06% 97,81% 98,84% 99,40% 99,88% 97,60% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,70% 24,75% 20,95% 17,64% 14,51% 8,81% 15,83% 21,49% 20,43% 15,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,93% 57,01% 55,54% 70,96% 65,13% 55,77% 69,58% 64,00% 55,64% 34,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,67% 219,32% 202,36% 292,77% 230,65% 189,59% 324,49% 310,22% 242,02% 179,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!