Visa allt om Hallström PR AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 279 4 274 4 879 2 884 2 068 2 388 1 916 2 268 6 959 5 419
Övrig omsättning 230 0 11 0 0 0 0 5 0 31
Rörelseresultat (EBIT) 194 -10 41 300 355 705 220 162 106 698
Resultat efter finansnetto 191 -12 38 813 354 703 314 156 103 697
Årets resultat 138 -21 9 742 268 539 253 94 53 474
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 77 89 73 113 113 118 123 59 44
Omsättningstillgångar 880 855 1 076 1 098 608 916 437 293 1 024 1 144
Tillgångar 944 932 1 165 1 171 721 1 029 556 416 1 083 1 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 469 330 652 843 371 644 355 201 328 575
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 475 601 514 329 350 386 201 215 750 607
Skulder och eget kapital 944 932 1 165 1 171 721 1 029 556 416 1 083 1 188
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 1 448 1 060
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 762 779 786 602 1 420 1 179
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 425 316 262 276 1 095 980
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 270 540 250 100 220 300
Omsättning 3 509 4 274 4 890 2 884 2 068 2 388 1 916 2 273 6 959 5 450
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 7 4 2 2 2 2 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 820 712 697 721 1 034 1 194 958 1 134 1 160 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 501 496 401 622 575 559 481 679 664
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 206 2 49 302 355 710 225 173 129 721
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,28% -12,40% 69,17% 39,46% -13,40% 24,63% -15,52% -67,41% 28,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,55% -1,07% 3,52% 69,77% 49,24% 68,61% 57,73% 38,94% 9,88% 58,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,92% -0,23% 0,84% 28,33% 17,17% 29,56% 16,75% 7,14% 1,54% 12,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 92,14% 100,00% 100,00% 96,76% 98,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,35% 5,94% 11,52% 26,66% 12,48% 22,19% 12,32% 3,44% 3,94% 9,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,68% 35,41% 55,97% 71,99% 51,46% 62,59% 63,85% 48,32% 30,69% 48,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,26% 142,26% 209,34% 333,74% 173,71% 237,31% 217,41% 136,28% 136,53% 188,47%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...