Visa allt om AxFast Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 563 435 593 757 594 841 561 633 526 614 447 614 460 214 444 190 49 785
Övrig omsättning 505 236 889 603 629 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 133 975 368 962 715 476 171 798 130 967 109 720 130 337 129 686 18 653
Resultat efter finansnetto 68 047 261 819 608 776 330 078 418 754 5 753 51 587 123 021 4 560
Årets resultat 47 940 245 134 603 328 305 449 403 097 -7 753 36 286 114 543 -17 641
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 645 185 6 646 794 7 114 270 6 278 735 6 469 239 6 913 714 5 788 117 4 834 186 5 185 887
Omsättningstillgångar 314 345 250 324 419 560 252 272 278 842 287 991 288 251 428 094 247 043
Tillgångar 6 959 530 6 897 118 7 533 830 6 531 007 6 748 081 7 201 705 6 076 368 5 262 280 5 432 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 268 257 3 219 364 2 974 230 2 350 907 2 045 459 1 654 363 1 662 118 1 628 188 1 516 298
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 186 066 166 764 174 185 148 689 137 840 124 879 93 828 49 433 61 583
Långfristiga skulder 2 165 882 1 618 882 2 574 635 3 111 465 3 519 344 3 585 099 3 552 283 2 499 765 3 649 660
Kortfristiga skulder 1 339 325 1 892 108 1 810 780 919 946 1 045 438 1 837 364 768 139 1 084 894 205 389
Skulder och eget kapital 6 959 530 6 897 118 7 533 830 6 531 007 6 748 081 7 201 705 6 076 368 5 262 280 5 432 930
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 6 318 0 0 4 458 8 029 7 848 6 208 14 262 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 5 333 - - 10 000 -
Löner till övriga anställda 12 637 0 0 4 688 23 674 20 760 17 190 16 337 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 12 300 0 0 11 655 12 402 12 010 10 363 11 929 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 563 940 830 646 1 198 470 561 633 526 614 447 614 460 214 444 190 49 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 11 12 11 11 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 46 953 49 480 49 570 46 803 47 874 37 301 41 838 40 381 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 781 3 798 3 438 3 139 3 929 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 357 528 604 039 989 754 410 059 334 264 265 884 284 236 262 277 33 688
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,11% -0,18% 5,91% 6,65% 17,65% -2,74% 3,61% 792,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,93% 5,35% 9,50% 6,94% 7,89% 1,52% 2,94% 4,76% 0,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,79% 62,17% 120,29% 80,71% 101,14% 24,52% 38,82% 56,40% 41,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -181,92% -276,51% -233,88% -118,88% -145,57% -346,14% -104,27% -147,86% 83,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,96% 46,68% 39,48% 36,00% 30,31% 22,97% 27,35% 30,94% 27,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,47% 13,23% 23,17% 27,42% 26,67% 15,67% 37,53% 39,46% 120,28%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -490 -517 -75 -347 -52 -65 -148 -29 -6 -1
Resultat efter finansnetto -2 495 -14 100 -13 705 -17 406 -52 -93 -164 318 -2 0
Årets resultat -2 495 -13 703 21 530 -17 406 -52 -93 -164 14 600 40 792 3
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 626 234 2 626 234 2 626 234 2 626 234 30 190 30 190 30 190 30 190 190 0
Omsättningstillgångar 10 222 12 742 48 458 26 924 25 219 25 272 29 569 44 218 77 902 100
Tillgångar 2 636 456 2 638 976 2 674 692 2 653 158 55 409 55 462 59 759 74 408 78 091 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 156 011 2 158 506 2 172 209 2 150 679 55 372 55 424 55 517 55 681 45 082 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 18 449 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 480 382 480 382 502 381 502 381 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 88 102 98 37 38 4 242 18 727 14 560 0
Skulder och eget kapital 2 636 456 2 638 976 2 674 692 2 653 158 55 409 55 462 59 759 74 408 78 091 100
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -490 -517 -75 -347 -52 -65 -148 -29 -6 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,78% 81,79% 81,21% 81,06% 99,93% 99,93% 92,90% 74,83% 75,14% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16 225,40% 14 479,55% 47 507,84% 27 473,47% 68 159,46% 66 505,26% 697,05% 236,12% 535,04% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!