Visa allt om KLS UGGLARPS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09
Nettoomsättning 5 358 201 5 226 235 4 862 713 3 453 680 3 140 382 2 850 603 2 057 511 1 853 105 1 647 725 0
Övrig omsättning 7 409 3 318 3 268 1 189 1 335 654 1 264 1 663 1 251 -
Rörelseresultat (EBIT) 68 692 62 683 71 626 46 425 44 893 55 337 -2 044 -6 081 4 604 -492
Resultat efter finansnetto 56 984 52 712 60 949 46 443 38 740 48 060 -10 552 -9 092 9 981 -8 730
Årets resultat 45 185 49 388 37 409 27 448 24 776 2 914 16 373 -7 394 12 222 -8 730
Balansräkningar (tkr)
2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 566 556 571 380 496 433 341 581 366 518 357 089 215 988 238 050 216 498 173 302
Omsättningstillgångar 947 378 880 283 791 194 498 717 593 163 454 928 382 661 323 269 345 241 282 739
Tillgångar 1 513 934 1 451 663 1 287 627 840 298 959 681 812 018 598 649 561 319 561 739 456 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 370 194 185 143 593 120 584 121 499 96 723 106 477 90 104 97 498 125 103
Obeskattade reserver 176 167 173 471 181 387 107 235 97 139 89 527 0 8 050 8 050 0
Avsättningar (tkr) 13 865 19 536 10 294 3 383 3 346 4 560 1 627 3 728 5 295 0
Långfristiga skulder 104 809 103 765 102 662 83 750 166 049 248 629 330 719 332 073 333 082 329 000
Kortfristiga skulder 979 723 960 706 849 691 525 346 571 648 372 579 159 825 127 363 117 815 1 938
Skulder och eget kapital 1 513 934 1 451 663 1 287 627 840 298 959 681 812 018 598 649 561 319 561 739 456 041
Löner & utdelning (tkr)
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
Löner till styrelse & VD 4 025 4 269 3 595 2 161 2 984 2 862 1 740 1 576 1 969 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 333 974 323 942 327 156 225 583 201 757 184 037 130 225 120 271 117 160 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 143 613 129 977 108 615 69 335 71 516 64 436 49 303 46 149 43 824 0
Utdelning till aktieägare 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 365 610 5 229 553 4 865 981 3 454 869 3 141 717 2 851 257 2 058 775 1 854 768 1 648 976 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 002 999 1 271 757 740 564 444 462 384 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 348 5 231 3 826 4 562 4 244 5 054 4 634 4 011 4 291 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 479 361 415 379 449 413 368 429 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 412 131 640 140 492 94 096 83 799 93 681 22 157 14 963 24 525 -492
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,53% 7,48% 40,80% 9,98% 10,17% 38,55% 11,03% 12,46% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,83% 4,64% 6,16% 7,10% 5,68% 7,89% 1,15% 0,19% 2,93% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,36% 1,29% 1,63% 1,73% 1,74% 2,25% 0,33% 0,06% 1,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,98% 21,64% 18,02% 18,76% 16,08% 15,17% 21,57% 22,26% 20,29% -
Rörelsekapital/omsättning -0,60% -1,54% -1,20% -0,77% 0,69% 2,89% 10,83% 10,57% 13,80% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,89% 22,70% 22,14% 24,30% 20,56% 20,04% 17,79% 17,11% 18,41% 27,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,23% 60,21% 60,80% 69,01% 80,11% 92,14% 202,75% 206,06% 254,13% 14 589,22%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...