Visa allt om Dåderman Kök & Badrum AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 101 383 101 913 72 807 75 948 69 911 64 862 49 093 37 666 37 362 30 334
Övrig omsättning 1 082 1 077 1 338 699 754 687 1 225 119 43 2
Rörelseresultat (EBIT) 6 970 598 3 415 7 141 8 400 11 271 5 124 1 622 3 604 2 404
Resultat efter finansnetto 6 480 181 3 237 6 945 8 279 11 037 4 996 1 620 3 599 2 393
Årets resultat 5 034 81 2 431 5 333 6 339 8 512 3 845 1 179 2 643 1 721
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 981 15 652 11 262 11 701 12 024 12 054 12 007 746 324 365
Omsättningstillgångar 22 041 20 109 15 175 11 347 20 557 18 735 11 597 9 692 8 485 6 689
Tillgångar 37 022 35 762 26 437 23 048 32 580 30 788 23 604 10 438 8 809 7 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 780 1 946 2 865 5 434 9 899 11 559 6 247 3 003 3 824 2 081
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 577 0 61 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 797 13 664 5 264 5 631 5 990 6 498 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 445 20 151 18 308 11 983 16 692 12 731 10 780 7 436 4 925 4 902
Skulder och eget kapital 37 022 35 762 26 437 23 048 32 580 30 788 23 604 10 438 8 809 7 053
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 974
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 27 877 23 607 19 658 15 328 14 686 10 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 9 066 7 748 6 420 5 163 4 769 3 660
Utdelning till aktieägare 0 800 2 000 2 000 2 000 2 000 1 700 600 1 000 900
Omsättning 102 465 102 990 74 145 76 647 70 665 65 549 50 318 37 785 37 405 30 336
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 87 55 55 55 50 42 36 28 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 352 1 171 1 324 1 381 1 271 1 297 1 169 1 046 1 334 843
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 705 675 749 750 687 646 637 582 701 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 624 1 383 3 961 7 832 9 109 11 853 5 561 1 878 3 681 2 509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,52% 39,98% -4,14% 8,64% 7,78% 32,12% 30,34% 0,81% 23,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,83% 1,71% 12,92% 30,98% 25,81% 36,63% 21,72% 15,59% 40,97% 34,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,87% 0,60% 4,69% 9,40% 12,03% 17,39% 10,44% 4,32% 9,66% 7,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,04% 75,54% 79,70% 78,78% 78,83% 79,35% 77,82% 73,91% 75,91% 68,61%
Rörelsekapital/omsättning -0,40% -0,04% -4,30% -0,84% 5,53% 9,26% 1,66% 5,99% 9,53% 5,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,61% 5,44% 10,84% 23,58% 30,38% 37,54% 48,20% 28,77% 43,92% 30,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,20% 99,79% 82,89% 94,69% 123,15% 147,16% 104,82% 127,72% 170,42% 134,88%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...