Visa allt om Dåderman Kök & Badrum AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 119 425 92 944 101 383 101 913 72 807 75 948 69 911 64 862 49 093 37 666
Övrig omsättning 1 589 1 304 1 082 1 077 1 338 699 754 687 1 225 119
Rörelseresultat (EBIT) 8 767 7 393 6 970 598 3 415 7 141 8 400 11 271 5 124 1 622
Resultat efter finansnetto 8 471 7 048 6 480 181 3 237 6 945 8 279 11 037 4 996 1 620
Årets resultat 6 658 5 493 5 034 81 2 431 5 333 6 339 8 512 3 845 1 179
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 783 10 595 14 981 15 652 11 262 11 701 12 024 12 054 12 007 746
Omsättningstillgångar 27 660 21 771 22 041 20 109 15 175 11 347 20 557 18 735 11 597 9 692
Tillgångar 39 443 32 366 37 022 35 762 26 437 23 048 32 580 30 788 23 604 10 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 231 7 073 5 780 1 946 2 865 5 434 9 899 11 559 6 247 3 003
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 6 577 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 163 4 790 8 797 13 664 5 264 5 631 5 990 6 498 0 0
Kortfristiga skulder 24 048 20 503 22 445 20 151 18 308 11 983 16 692 12 731 10 780 7 436
Skulder och eget kapital 39 443 32 366 37 022 35 762 26 437 23 048 32 580 30 788 23 604 10 438
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 542 540 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 945 33 540 - - - - 27 877 23 607 19 658 15 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 416 12 361 - - - - 9 066 7 748 6 420 5 163
Utdelning till aktieägare 4 000 2 500 0 800 2 000 2 000 2 000 2 000 1 700 600
Omsättning 121 014 94 248 102 465 102 990 74 145 76 647 70 665 65 549 50 318 37 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 75 75 87 55 55 55 50 42 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 493 1 239 1 352 1 171 1 324 1 381 1 271 1 297 1 169 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 627 705 675 749 750 687 646 637 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 518 7 823 7 624 1 383 3 961 7 832 9 109 11 853 5 561 1 878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,49% -8,32% -0,52% 39,98% -4,14% 8,64% 7,78% 32,12% 30,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,23% 22,84% 18,83% 1,71% 12,92% 30,98% 25,81% 36,63% 21,72% 15,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,34% 7,95% 6,87% 0,60% 4,69% 9,40% 12,03% 17,39% 10,44% 4,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,23% 71,43% 73,04% 75,54% 79,70% 78,78% 78,83% 79,35% 77,82% 73,91%
Rörelsekapital/omsättning 3,02% 1,36% -0,40% -0,04% -4,30% -0,84% 5,53% 9,26% 1,66% 5,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,47% 21,85% 15,61% 5,44% 10,84% 23,58% 30,38% 37,54% 48,20% 28,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,02% 106,18% 98,20% 99,79% 82,89% 94,69% 123,15% 147,16% 104,82% 127,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!