Visa allt om Yxlö Mark & Grund AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 50 664 44 099 39 471 37 941 29 786 23 614 13 688 9 544 11 381 7 379
Övrig omsättning 80 119 - 270 3 274 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 357 963 4 597 4 072 1 980 2 943 1 066 -214 1 040 549
Resultat efter finansnetto 2 212 837 4 503 3 989 1 865 2 855 956 -343 920 509
Årets resultat 1 162 1 122 2 304 2 981 1 071 1 393 285 0 162 382
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 121 8 209 5 316 3 028 3 396 3 210 1 941 2 710 2 908 1 405
Omsättningstillgångar 13 320 10 275 10 837 9 680 7 472 6 404 2 481 1 108 2 212 1 838
Tillgångar 22 441 18 484 16 153 12 708 10 868 9 614 4 422 3 818 5 120 3 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 922 3 760 3 838 5 134 2 453 1 582 599 314 464 452
Obeskattade reserver 4 266 3 545 4 160 2 626 2 473 1 987 920 336 694 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 251 4 209 2 401 1 211 1 698 1 528 1 147 1 980 1 673 1 094
Kortfristiga skulder 9 002 6 970 5 754 3 737 4 243 4 516 1 756 1 188 2 289 1 696
Skulder och eget kapital 22 441 18 484 16 153 12 708 10 868 9 614 4 422 3 818 5 120 3 243
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 116 1 482 1 153 942 1 081 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 818 613 421 329 268 178
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 600 300 200 0 0 150 150
Omsättning 50 744 44 218 39 471 38 211 29 789 23 888 13 688 9 544 11 381 7 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 9 6 6 3 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 606 3 675 4 386 6 324 4 964 7 871 6 844 4 772 3 794 3 690
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 600 629 577 495 703 809 640 427 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 000 2 517 5 497 4 671 2 480 3 289 1 426 98 1 408 696
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,89% 11,73% 4,03% 27,38% 26,14% 72,52% 43,42% -16,14% 54,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,50% 5,21% 28,48% 32,04% 18,23% 30,61% 24,11% -5,61% 20,31% 16,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,65% 2,18% 11,66% 10,73% 6,65% 12,46% 7,79% -2,24% 9,14% 7,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,05% 29,23% 36,25% 26,06% 24,81% 59,75% 62,92% 60,18% 70,93% 66,38%
Rörelsekapital/omsättning 8,52% 7,49% 12,88% 15,66% 10,84% 8,00% 5,30% -0,84% -0,68% 1,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,76% 35,30% 43,85% 56,52% 40,32% 32,58% 29,77% 14,71% 19,05% 13,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,27% 144,94% 185,85% 252,23% 158,10% 124,34% 101,65% 61,11% 96,64% 95,58%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...