Visa allt om JN-Utveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11 445 12 217 18 696 22 451 17 055 12 615 9 547 10 400 8 146 8 292
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 251 1 253 4 837 6 333 4 068 2 316 812 1 209 766 996
Resultat efter finansnetto 1 748 1 248 4 830 6 329 4 221 2 342 1 113 1 526 746 986
Årets resultat 3 784 2 692 2 890 3 823 2 632 1 328 911 944 380 499
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 712 5 323 5 022 4 746 1 248 374 209 320 377 493
Omsättningstillgångar 3 231 3 243 6 672 7 754 8 650 6 700 5 608 4 303 3 069 2 744
Tillgångar 6 944 8 566 11 694 12 500 9 899 7 074 5 817 4 623 3 446 3 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 751 3 967 4 275 5 185 4 363 3 230 2 553 2 282 1 468 1 208
Obeskattade reserver 0 2 958 5 188 4 102 2 706 1 845 1 235 1 235 910 706
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
Kortfristiga skulder 2 193 1 641 2 231 3 213 2 831 1 998 2 030 1 106 1 068 1 140
Skulder och eget kapital 6 944 8 566 11 694 12 500 9 899 7 074 5 817 4 623 3 446 3 237
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 575 494 511 459 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 967 3 156 2 424 2 566 2 065 2 066
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 781 1 352 1 126 943 966 929
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000 3 800 3 000 1 500 150 140 130 120
Omsättning 11 445 12 217 18 696 22 451 17 055 12 615 9 547 10 400 8 146 8 292
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 16 20 15 12 10 12 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 954 940 1 169 1 123 1 137 1 051 955 867 905 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 669 639 608 573 535 510 442 504 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 524 1 577 5 161 6 671 4 325 2 440 946 1 339 882 1 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,32% -34,65% -16,73% 31,64% 35,20% 32,14% -8,20% 27,67% -1,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,87% 14,63% 41,37% 50,67% 42,72% 33,40% 19,19% 33,44% 22,46% 30,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,91% 10,26% 25,88% 28,21% 24,80% 18,73% 11,69% 14,87% 9,50% 12,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,07% 13,11% 23,75% 20,23% 34,12% 37,27% 37,48% 30,74% 24,56% 19,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,42% 73,25% 71,16% 67,08% 65,40% 66,00% 60,45% 69,05% 62,06% 53,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,33% 197,62% 299,06% 241,33% 305,55% 335,34% 276,26% 389,06% 287,36% 240,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...