Visa allt om Profilfastigheter Jönköping AB
Visa allt om Profilfastigheter Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12
Nettoomsättning 9 935 6 997 12 045 12 001 11 106 12 337 3 168 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 301 4 012 4 794 3 573 5 504 5 179 1 745 -56 -63
Resultat efter finansnetto 2 349 3 001 1 262 -424 1 917 2 301 1 627 -56 -63
Årets resultat 2 078 1 997 134 -21 654 437 819 -56 -63
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 097 110 509 112 598 115 791 118 432 108 441 62 897 14 954 705
Omsättningstillgångar 1 750 2 415 2 044 1 447 2 759 2 693 1 054 1 764 120
Tillgångar 109 847 112 924 114 642 117 238 121 191 111 134 63 951 16 718 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 745 4 164 2 166 2 032 2 053 1 399 962 143 100
Obeskattade reserver 4 191 4 411 3 970 2 887 3 296 2 270 554 0 0
Avsättningar (tkr) 463 556 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 900 88 900 101 866 110 318 113 378 105 454 60 941 16 341 0
Kortfristiga skulder 12 548 14 893 6 640 2 001 2 464 2 011 1 494 234 724
Skulder och eget kapital 109 847 112 924 114 642 117 238 121 191 111 134 63 951 16 718 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 935 6 997 12 045 12 001 11 106 12 337 3 168 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 215 5 955 7 708 6 482 8 301 6 520 1 978 -56 -63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,99% - 0,37% 8,06% -9,98% 289,43% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,84% 3,98% 4,19% 3,05% 4,56% 4,67% 2,73% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,48% 64,20% 39,86% 29,81% 49,71% 42,03% 55,08% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -108,69% -178,33% -38,16% -4,62% 2,66% 5,53% -13,89% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,39% 6,73% 4,59% 3,65% 3,70% 2,76% 2,14% 0,86% 12,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,95% 16,22% 30,78% 72,31% 111,97% 133,91% 70,55% 753,85% 16,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...