Visa allt om Albeda AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 21 488 20 645 21 728 23 227 22 703 21 898 19 935 15 839 2 999 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 474 757 997 1 931 1 515 2 334 1 689 1 208 118 -48
Resultat efter finansnetto 1 486 772 1 001 2 257 1 530 2 366 1 717 1 229 123 -48
Årets resultat 1 269 685 605 1 354 1 189 1 416 1 048 684 68 0
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 300 386 338 2 132 1 478 564 10 18 4
Omsättningstillgångar 9 732 9 248 9 440 8 896 6 708 5 485 6 179 4 979 1 711 159
Tillgångar 9 957 9 549 9 826 9 234 8 840 6 963 6 743 4 989 1 729 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 297 3 528 3 343 3 338 2 984 2 595 1 579 831 167 100
Obeskattade reserver 1 750 1 900 2 000 1 780 1 280 1 280 741 370 70 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 56 54 50 19 16 14 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 849 4 065 4 429 4 065 4 557 3 072 4 409 3 788 1 492 23
Skulder och eget kapital 9 957 9 549 9 826 9 234 8 840 6 963 6 743 4 989 1 729 163
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 492 175 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 14 550 13 921 13 077 9 947 1 823 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 5 098 4 573 3 680 2 833 483 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 21 488 20 645 21 728 23 227 22 703 21 898 19 935 15 839 2 999 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 47 48 51 52 50 47 35 9 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 439 439 453 455 437 438 424 453 333 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 395 410 418 404 397 380 377 409 299 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 549 843 1 098 2 076 1 561 2 406 1 785 1 217 127 -44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,08% -4,98% -6,45% 2,31% 3,68% 9,85% 25,86% 428,14% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,92% 8,10% 10,23% 24,46% 17,30% 34,07% 25,54% 24,63% 7,11% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,92% 3,74% 4,63% 9,73% 6,73% 10,83% 8,64% 7,76% 4,10% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,95% 99,94% 99,96% 99,92% 99,78% 99,71% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 27,38% 25,11% 23,06% 20,80% 9,47% 11,02% 8,88% 7,52% 7,30% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,86% 52,47% 49,90% 51,18% 45,05% 51,61% 31,99% 22,12% 12,64% 79,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,69% 227,13% 212,78% 218,55% 146,96% 178,29% 139,92% 131,15% 113,67% 691,30%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...