Visa allt om L H Hålservice AB
Visa allt om L H Hålservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 4 864 3 409 3 965 2 661 3 199 3 487 3 938 4 233 2 414
Övrig omsättning - 132 2 - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 982 660 685 214 -9 345 575 917 361
Resultat efter finansnetto 967 659 685 212 -12 342 574 918 361
Årets resultat 746 512 531 224 147 183 414 485 257
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 17 60 83 142 208 93 73 28
Omsättningstillgångar 1 995 1 614 1 412 988 1 076 1 147 1 561 1 663 815
Tillgångar 2 171 1 631 1 471 1 071 1 218 1 355 1 654 1 736 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 743 1 447 1 335 854 780 793 770 656 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 96 327 243 239 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 184 136 217 342 235 640 841 485
Skulder och eget kapital 2 171 1 631 1 471 1 071 1 218 1 355 1 654 1 736 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 636 693 765 647
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 492 881 940 549 963 218 144 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 516 335 334 206 354 315 309 289 250
Utdelning till aktieägare 0 0 400 50 0 160 160 300 186
Omsättning 4 864 3 541 3 967 2 661 3 199 3 487 3 938 4 235 2 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 621 1 136 1 322 1 331 1 066 1 162 1 313 2 117 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 648 416 433 373 447 396 387 534 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 988 702 737 273 57 411 605 937 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,68% -14,02% 49,00% -16,82% -8,26% -11,45% -6,97% 75,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,28% 40,47% 46,63% 20,17% -0,74% 25,46% 34,76% 52,88% 42,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,21% 19,36% 17,30% 8,12% -0,28% 9,89% 14,60% 21,69% 14,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,26% 89,12% 78,71% 81,62% 84,75% 83,34% 78,36% 78,86% 87,20%
Rörelsekapital/omsättning 32,22% 41,95% 32,18% 28,97% 22,94% 26,15% 23,39% 19,42% 13,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,29% 88,72% 90,75% 79,74% 69,85% 76,31% 57,38% 47,70% 42,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 466,12% 877,17% 1 038,24% 455,30% 314,62% 488,09% 243,91% 197,74% 168,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...