Visa allt om Odd Hill AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 18 824 15 626 14 640 13 290 13 032 11 701 10 100 6 962 4 787 2 129
Övrig omsättning 51 418 178 186 37 79 0 0 0 7
Rörelseresultat (EBIT) 3 541 470 271 1 136 90 -285 1 188 704 284 128
Resultat efter finansnetto 3 549 469 236 1 060 57 -300 1 189 700 284 64
Årets resultat 2 209 334 155 555 30 3 693 388 142 57
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 210 261 31 7 7 7 60 100 133
Omsättningstillgångar 8 725 4 719 5 805 6 634 4 901 3 408 3 722 2 285 1 724 601
Tillgångar 8 848 4 928 6 065 6 665 4 908 3 415 3 729 2 346 1 824 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 048 999 820 1 415 860 829 1 026 673 385 243
Obeskattade reserver 1 268 550 550 550 250 250 566 275 88 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 532 3 380 4 695 4 700 3 798 2 335 2 137 1 397 1 351 490
Skulder och eget kapital 8 848 4 928 6 065 6 665 4 908 3 415 3 729 2 346 1 824 733
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 135 4 921 3 177 2 184 808
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 2 345 1 483 964 661 316
Utdelning till aktieägare 2 000 0 155 750 0 0 200 150 50 0
Omsättning 18 875 16 044 14 818 13 476 13 069 11 780 10 100 6 962 4 787 2 136
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 20 19 24 21 14 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 941 868 732 699 543 557 721 696 598 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 462 437 427 410 467 472 424 358 236
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 628 564 332 1 144 90 -285 1 201 744 324 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,47% 6,73% 10,16% 1,98% 11,38% 15,85% 45,07% 45,44% 124,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,17% 9,54% 4,57% 17,06% 1,98% -6,24% 31,89% 30,01% 15,62% 8,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,88% 3,01% 1,89% 8,56% 0,74% -1,82% 11,77% 10,11% 5,95% 3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,49% 80,03% 85,07% 94,30% 98,06% 98,13% 96,49% 85,16% 81,03% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,27% 8,57% 7,58% 14,55% 8,46% 9,17% 15,69% 12,75% 7,79% 5,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,63% 28,98% 20,59% 27,67% 21,50% 29,99% 39,35% 37,83% 24,66% 33,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,52% 139,23% 123,64% 141,15% 120,67% 130,79% 167,38% 148,46% 111,10% 86,53%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...