Visa allt om Klarna Bank AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 548 684 2 768 889 2 186 058 1 571 635 1 173 079 748 457 355 712
Övrig omsättning 11 977 7 577 6 645 2 358 4 885 2 720 297
Rörelseresultat (EBIT) 168 300 170 127 101 441 66 808 31 639 68 433 35 101
Resultat efter finansnetto 168 300 170 127 101 441 66 808 31 639 68 433 35 101
Årets resultat 113 427 127 411 75 424 54 126 23 973 50 945 25 660
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 277 376 1 257 545 1 329 542 164 744 104 922 52 424 25 482
Omsättningstillgångar 10 804 448 7 500 850 5 865 680 4 459 486 3 521 731 2 859 778 1 559 860
Tillgångar 12 081 824 8 758 395 7 195 222 4 624 230 3 626 653 2 912 202 1 585 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 617 365 2 463 362 1 996 607 832 186 778 766 547 564 207 639
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 141 260 2 005 1 797 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 827 234 477
Kortfristiga skulder 9 323 199 6 293 028 5 196 818 3 792 044 2 847 885 2 333 811 1 143 226
Skulder och eget kapital 12 081 824 8 758 395 7 195 222 4 624 230 3 626 653 2 912 202 1 585 342
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 5 966 7 362 6 051 7 155 7 038 3 814 1 162
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 791 304 676 501 516 343 363 154 296 091 166 264 85 932
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 279 433 224 565 185 650 135 690 99 966 48 728 23 319
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 560 661 2 776 466 2 192 703 1 573 993 1 177 964 751 177 356 009
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 244 1 074 1 017 778 672 429 246
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 853 2 578 2 150 2 020 1 746 1 745 1 446
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 280 928 273 728 199 467 98 316 50 077 77 517 86 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,16% 26,66% 39,09% 33,98% 56,73% 110,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,39% 1,94% 1,41% 1,44% 0,87% 2,35% 2,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,74% 6,14% 4,64% 4,25% 2,70% 9,14% 9,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,74% 43,62% 30,60% 42,47% 57,44% 70,27% 117,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,66% 28,13% 27,75% 18,00% 21,47% 18,80% 13,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,89% 119,19% 112,87% 117,60% 123,66% 122,54% 136,44%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2007 är 4 månader.

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 151 229 2 471 033 2 045 753 1 576 013 1 173 394 749 627 355 709 78 927 20 210 268
Övrig omsättning 11 111 11 925 11 400 7 289 4 696 1 409 44 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 697 68 871 131 063 64 842 29 440 65 269 33 637 62 424 12 392 235
Resultat efter finansnetto 9 697 68 871 131 063 64 842 29 440 65 269 33 637 51 133 9 728 206
Årets resultat 300 47 020 75 750 44 258 18 677 39 334 16 038 37 685 7 004 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 708 058 694 401 715 438 170 472 110 424 59 083 24 490 0 27 274 0
Omsättningstillgångar 11 049 414 7 902 890 6 338 717 4 457 326 3 531 805 2 856 126 1 556 424 321 382 107 532 40 240
Tillgångar 11 757 472 8 597 291 7 054 155 4 627 798 3 642 229 2 915 209 1 580 914 321 382 134 806 40 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 314 295 2 314 268 1 890 428 795 472 751 876 525 197 197 850 87 898 33 745 6 246
Obeskattade reserver 84 400 81 860 70 868 42 462 29 745 24 362 11 613 0 0 0
Avsättningar (tkr) 139 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 827 234 477 227 240 95 245 32 312
Kortfristiga skulder 9 219 309 6 201 163 5 092 859 3 789 865 2 860 607 2 334 823 1 136 974 6 244 5 815 1 682
Skulder och eget kapital 11 757 472 8 597 291 7 054 155 4 627 798 3 642 229 2 915 209 1 580 914 321 382 134 806 40 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 966 7 362 6 051 5 304 5 985 3 843 1 162 102 336 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 473 596 408 032 340 988 283 230 230 024 132 104 75 763 4 092 1 611 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 234 689 186 817 197 025 122 693 89 400 44 017 21 492 978 517 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 162 340 2 482 958 2 057 153 1 583 302 1 178 090 751 036 355 753 78 927 20 210 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 851 727 700 636 548 360 223 13 6 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 703 3 399 2 923 2 478 2 141 2 082 1 595 6 071 3 368 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 398 411 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 659 132 856 198 121 95 197 46 989 73 888 38 139 62 424 12 392 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,53% 20,79% 29,81% 34,31% 56,53% 110,74% 350,68% 290,53% 7 441,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,08% 0,80% 1,86% 1,40% 0,81% 2,24% 2,13% 19,42% 9,19% 0,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% 2,79% 6,41% 4,11% 2,51% 8,71% 9,46% 79,09% 61,32% 87,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,90% 77,46% 91,79%
Rörelsekapital/omsättning 58,08% 68,87% 60,90% 42,35% 57,20% 69,54% 117,92% 399,28% 503,30% 14 387,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,24% 27,66% 27,58% 17,90% 21,25% 18,63% 13,06% 27,35% 25,03% 15,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,85% 127,44% 124,46% 117,61% 123,46% 122,33% 136,89% 5 147,05% 1 849,22% 2 392,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!