Visa allt om Nextjet Sverige AB
Visa allt om Nextjet Sverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 *
Nettoomsättning 506 906 - -
Övrig omsättning 24 351 - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 499 - -
Resultat efter finansnetto -20 486 - -
Årets resultat -21 361 - -
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - -
Anläggningstillgångar 163 105 - -
Omsättningstillgångar 63 031 - -
Tillgångar 226 136 - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -64 829 - -
Minoritetsintressen 0 - -
Avsättningar (tkr) 9 875 - -
Långfristiga skulder 106 785 - -
Kortfristiga skulder 174 305 - -
Skulder och eget kapital 226 136 - -
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 1 367 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 101 621 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 43 449 - -
Utdelning till aktieägare 0 - -
Omsättning 531 257 - -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 241 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 103 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 957 - -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,52% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,46% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -21,95% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -28,67% - -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,11% - -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 545 636 221 432 98 793 102 673 117 408 111 904 156 193 81 535 26 345
Övrig omsättning 20 921 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 294 -9 190 5 805 6 659 -661 12 808 20 512 -2 485 -9 833
Resultat efter finansnetto -67 998 -11 924 -5 850 6 677 724 13 921 20 699 -2 433 -9 702
Årets resultat -61 872 -9 152 -346 6 477 484 7 710 16 853 -2 433 -9 702
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 004 294 683 122 598 98 810 75 265 5 917 2 073 1 514 1 538
Omsättningstillgångar 38 629 57 513 7 267 9 898 14 437 51 745 40 839 19 883 4 895
Tillgångar 269 633 352 196 129 865 108 708 89 702 57 662 42 912 21 397 6 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 593 54 976 64 128 54 477 33 002 32 028 24 318 11 465 2 698
Obeskattade reserver 0 0 0 5 504 5 504 5 504 2 091 0 0
Avsättningar (tkr) 0 732 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 144 712 93 521 20 171 22 779 30 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 328 202 967 45 566 25 948 21 196 20 130 16 503 9 932 3 734
Skulder och eget kapital 269 633 352 196 129 865 108 708 89 702 57 662 42 912 21 397 6 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 505 929 720 460 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 449 80 - -
Löner till övriga anställda 16 765 10 927 9 111 8 132 6 182 4 815 6 106 3 746 1 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 7 908 4 113 3 300 2 908 2 471 2 330 2 492 1 390 568
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 438 0 0 0
Omsättning 566 557 221 432 98 793 102 673 117 408 111 904 156 193 81 535 26 345
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 33 29 26 18 16 16 15 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 945 6 710 3 407 3 949 6 523 6 994 9 762 5 436 3 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 469 440 435 527 536 602 388 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 990 -5 490 6 817 7 476 -177 12 865 20 560 -2 449 -9 805
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 146,41% 124,14% -3,78% -12,55% 4,92% -28,36% 91,57% 209,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,72% -2,49% -4,43% 6,21% 0,84% 24,15% 48,26% -11,31% -150,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,23% -3,95% -5,82% 6,58% 0,64% 12,44% 13,26% -2,97% -36,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -15,50%
Rörelsekapital/omsättning -13,51% -65,69% -38,77% -15,63% -5,76% 28,25% 15,58% 12,20% 4,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,67% 15,61% 49,38% 54,06% 41,31% 62,58% 60,26% 53,58% 41,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,32% 28,27% 15,95% 38,15% 68,11% 257,05% 247,46% 200,19% 131,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...