Visa allt om Brighter AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 1 266 12 286 2 398 0 0
Övrig omsättning 42 469 65 419 35 449 26 073 32 825
Rörelseresultat (EBIT) -185 480 -230 577 -79 810 -48 605 -19 946
Resultat efter finansnetto -209 880 -244 152 -89 685 -53 080 -27 292
Årets resultat -210 442 -244 152 -89 685 -53 012 -27 292
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 988 226 284 186 740 112 430 84 961
Omsättningstillgångar 96 757 112 633 68 924 58 186 26 393
Tillgångar 268 745 338 917 255 664 170 616 111 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 553 252 023 207 775 106 918 87 389
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 571 8 548 1 581 0 0
Kortfristiga skulder 55 621 78 346 46 308 63 698 23 965
Skulder och eget kapital 268 745 338 917 255 664 170 616 111 354
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 9 505 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 35 366 50 441 638 16 048 7 612 184 6 045
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 -
Sociala kostnader 13 834 17 379 183 6 711 3 614 215 2 654
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 43 735 77 705 37 847 26 073 32 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 73 39 17 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 168 61 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 067 1 020 600 766 915
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -129 732 -163 102 -74 697 -48 443 -19 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -89,70% 412,34% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -70,65% -66,83% -30,61% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14 998,03% -1 843,68% -3 263,59% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -396,37% 44,15% 48,04% - -
Rörelsekapital/omsättning 3 249,29% 279,07% 943,12% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,86% 74,36% 81,27% 62,67% 78,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,71% 132,23% 134,09% 80,25% 110,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 63 0 0 0 0 0 0 1 750 884 250
Övrig omsättning 20 265 27 989 34 931 25 929 32 633 23 077 15 722 8 44 0
Rörelseresultat (EBIT) -148 431 -166 688 -65 909 -42 030 -19 945 -14 609 -11 417 -22 433 -2 354 -2 409
Resultat efter finansnetto -234 593 -216 703 -83 446 -50 974 -22 842 -14 730 -11 468 -22 439 -2 781 -2 545
Årets resultat -234 593 -216 703 -83 446 -50 974 -22 842 -14 730 -11 468 -22 439 -2 781 -2 545
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 749 213 684 176 887 119 445 91 443 63 053 37 810 9 183 9 036 4 356
Omsättningstillgångar 146 200 132 404 81 967 59 618 26 273 6 168 2 020 4 884 554 2 316
Tillgångar 260 949 346 088 258 854 179 063 117 716 69 221 39 831 14 067 9 590 6 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 247 292 962 221 936 115 317 93 749 54 453 29 659 10 013 309 3 082
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 256 767
Kortfristiga skulder 41 701 53 125 36 918 63 746 23 967 14 769 10 172 4 054 7 025 2 823
Skulder och eget kapital 260 949 346 088 258 854 179 063 117 716 69 221 39 831 14 067 9 590 6 672
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 763 1 478 2 432 499 914
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 16 047 852 7 612 184 6 045 3 336 2 436 928 399 161
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 6 711 182 3 614 215 2 654 2 107 1 503 1 139 300 309
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 328 27 989 34 931 25 929 32 633 23 077 15 722 1 758 928 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 39 17 10 8 6 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 438 295 83
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 447 731 915 921 843 1 274 411 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -97 557 -113 674 -61 509 -41 867 -19 743 -14 417 -10 514 -21 200 -1 221 -1 860
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -100,00% 97,96% 253,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -64,52% - - - - - - -158,52% -24,53% -35,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -267 236,51% - - - - - - -1 274,23% -266,06% -957,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 165 871,43% - - - - - - 47,43% -732,01% -202,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,02% 84,65% 85,74% 64,40% 79,64% 78,67% 74,46% 71,18% 3,22% 46,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,29% 232,49% 209,00% 82,43% 109,62% 41,76% 19,86% 120,47% 7,89% 82,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!