Visa allt om E-tuna Montage & VVS AB
Visa allt om E-tuna Montage & VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Nettoomsättning 1 264 1 188 1 091 2 145 1 351 4 095 3 537 3 521 -
Övrig omsättning 51 91 8 20 101 24 56 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -108 -177 -79 62 474 158 302 -
Resultat efter finansnetto 58 -81 -182 -91 70 463 137 304 -
Årets resultat 58 -81 -42 6 34 314 28 151 -
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 124 138 204 492 19 36 507 70 -
Omsättningstillgångar 788 769 844 985 1 138 1 189 825 692 -
Tillgångar 912 906 1 048 1 477 1 156 1 225 1 332 763 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 569 511 592 634 628 593 279 251 -
Obeskattade reserver 0 0 0 140 240 220 187 93 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 202 0 -
Kortfristiga skulder 343 395 456 703 289 411 664 419 -
Skulder och eget kapital 912 906 1 048 1 477 1 156 1 225 1 332 763 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 406 420 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 414 330 625 575 1 643 1 537 791 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 158 147 234 215 502 642 389 -
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 315 1 279 1 099 2 165 1 452 4 119 3 593 3 521 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 2 3 6 7 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 264 594 1 091 1 073 450 683 505 880 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 309 497 439 265 365 373 425 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 -94 -146 24 79 491 231 318 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,40% 8,89% -49,14% 58,77% -67,01% 15,78% 0,45% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,58% -8,83% -16,70% -5,01% 6,23% 39,18% 11,94% 39,84% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,75% -6,73% -16,04% -3,45% 5,33% 11,72% 4,50% 8,63% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,56% 76,77% 77,36% 64,10% 92,15% 96,26% 93,04% 76,06% -
Rörelsekapital/omsättning 35,21% 31,48% 35,56% 13,15% 62,84% 19,00% 4,55% 7,75% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,39% 56,40% 56,49% 50,32% 69,63% 61,64% 31,29% 41,67% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,74% 190,13% 182,24% 140,11% 393,77% 289,29% 124,25% 165,16% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...