Visa allt om Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 14 743 13 617 12 128 11 291 11 436 8 580 8 349 9 395 9 274 7 800
Övrig omsättning 862 1 039 1 062 907 139 119 0 22 0 1
Rörelseresultat (EBIT) 4 050 3 436 2 371 1 688 2 980 669 390 875 1 321 790
Resultat efter finansnetto 4 105 3 508 2 475 1 739 2 992 705 462 954 1 388 873
Årets resultat 2 476 2 145 1 459 1 004 1 607 533 373 505 730 629
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 093 3 832 4 278 4 380 4 414 4 409 5 341 3 447 2 053 348
Omsättningstillgångar 15 564 12 576 10 665 8 618 7 694 4 648 3 118 5 390 6 426 5 704
Tillgångar 18 657 16 408 14 943 12 998 12 108 9 057 8 458 8 837 8 479 6 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 555 6 629 6 484 5 175 4 371 2 964 2 699 2 526 2 371 1 941
Obeskattade reserver 4 083 3 227 2 593 2 348 1 906 1 177 1 158 1 205 918 544
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 019 6 551 5 865 5 474 5 831 4 916 4 602 5 105 5 190 3 567
Skulder och eget kapital 18 657 16 408 14 943 12 998 12 108 9 057 8 458 8 837 8 479 6 052
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 405 3 222 3 780 3 721 3 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 655 1 656 1 901 1 672 1 444
Utdelning till aktieägare 2 500 2 550 2 000 150 200 200 200 200 350 300
Omsättning 15 605 14 656 13 190 12 198 11 575 8 699 8 349 9 417 9 274 7 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 9 10 9 9 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 638 1 513 1 516 1 255 1 144 953 928 940 1 030 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 804 756 787 753 618 597 595 604 639 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 166 3 573 2 520 1 869 3 165 839 606 1 072 1 501 1 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,27% 12,28% 7,41% -1,27% 33,29% 2,77% -11,13% 1,30% 18,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,01% 21,39% 16,57% 13,38% 24,71% 7,78% 5,46% 10,80% 16,37% 14,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,85% 25,78% 20,42% 15,40% 26,16% 8,22% 5,53% 10,15% 14,97% 11,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,14% 82,59% 80,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,18% 44,25% 39,58% 27,85% 16,29% -3,12% -17,77% 3,03% 13,33% 27,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,20% 55,74% 56,93% 53,90% 48,38% 42,86% 42,59% 39,22% 35,94% 38,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,09% 191,97% 181,84% 157,44% 131,95% 94,55% 67,75% 105,58% 123,82% 159,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!