Visa allt om Niward Fastighetsförmedling AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 108 790 1 020 1 133 1 286 1 357 1 551 1 782 2 528 2 336
Övrig omsättning 111 175 179 166 152 216 168 168 168 164
Rörelseresultat (EBIT) -45 -186 -127 -79 74 -166 40 89 17 -101
Resultat efter finansnetto -47 -188 -133 -85 67 -173 20 65 -12 -133
Årets resultat -47 -188 -133 -85 67 -117 15 9 -12 23
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 3 7 57 130 203 258 329 403 477
Omsättningstillgångar 222 103 74 214 233 162 428 335 471 507
Tillgångar 423 106 80 271 363 365 686 664 874 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -43 -145 -57 76 161 94 160 145 137 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 56 56 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 203 66 26 38 44 41 241 269 333 398
Kortfristiga skulder 263 185 111 157 159 230 228 194 404 437
Skulder och eget kapital 423 106 80 271 363 365 686 664 874 984
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - 0 0 0 644
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 286 426 441 385 627 520 476 828 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 151 199 214 194 257 218 279 297 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 1 219 965 1 199 1 299 1 438 1 573 1 719 1 950 2 696 2 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 108 395 510 567 643 452 517 594 843 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 263 322 334 293 309 262 266 388 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -45 -183 -77 -6 148 -95 111 163 91 -27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,25% -22,55% -9,97% -11,90% -5,23% -12,51% -12,96% -29,51% 8,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,64% -175,47% -158,75% -29,15% 20,39% -45,48% 5,83% 13,40% 1,95% -10,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,06% -23,54% -12,45% -6,97% 5,75% -12,23% 2,58% 4,99% 0,67% -4,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,04% 100,00% 94,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,88% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,70% -10,38% -3,63% 5,03% 5,75% -5,01% 12,89% 7,91% 2,65% 3,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -10,17% -136,79% -71,25% 28,04% 44,35% 25,75% 29,69% 28,05% 15,68% 15,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,41% 55,68% 66,67% 136,31% 146,54% 70,43% 187,72% 172,68% 116,58% 116,02%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...