Visa allt om Teamx AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 031 986 1 554 1 360 2 249 1 322 1 372 1 226 1 272 1 298
Övrig omsättning 200 261 186 172 159 239 0 0 11 0
Rörelseresultat (EBIT) -322 -977 107 417 1 038 264 637 533 217 275
Resultat efter finansnetto -321 630 861 1 298 1 935 725 1 088 5 164 1 170 1 274
Årets resultat 460 593 789 1 007 1 494 574 989 4 164 1 024 1 229
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 336 4 925 8 124 7 552 8 159 8 763 7 855 9 252 6 790 6 790
Omsättningstillgångar 8 904 8 880 8 893 9 167 8 582 7 932 9 182 9 591 6 132 5 457
Tillgångar 14 241 13 805 17 016 16 719 16 741 16 695 17 036 18 842 12 922 12 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 492 13 032 12 439 11 649 15 642 14 149 13 575 12 586 6 929 5 905
Obeskattade reserver 535 582 589 669 502 239 148 80 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 989 2 109 2 909 3 382
Kortfristiga skulder 214 191 3 988 4 401 597 2 308 1 325 4 068 3 004 2 959
Skulder och eget kapital 14 241 13 805 17 016 16 719 16 741 16 695 17 036 18 842 12 922 12 247
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 560 300 300 495 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 309 227 226 303 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 231 1 247 1 740 1 532 2 408 1 561 1 372 1 226 1 283 1 298
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 031 986 1 554 1 360 2 249 1 322 1 372 1 226 1 272 1 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 244 415 531 680 909 888 565 567 945 892
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -266 -970 134 444 1 065 291 656 533 217 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,56% -36,55% 14,26% -39,53% 70,12% -3,64% 11,91% -3,62% -2,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,25% 4,56% 5,07% 8,09% 11,56% 4,70% 6,96% 28,13% 9,83% 12,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,04% 63,89% 55,47% 99,41% 86,08% 59,38% 86,37% 432,38% 99,84% 116,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,82% 100,00% 98,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 842,87% 881,24% 315,64% 350,44% 355,05% 425,42% 572,67% 450,49% 245,91% 192,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,67% 97,69% 75,80% 72,80% 95,77% 85,87% 80,36% 67,13% 54,08% 48,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 097,66% 4 649,21% 222,99% 208,29% 1 437,52% 343,67% 692,98% 235,77% 204,13% 184,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!