Visa allt om Nippon AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 089 1 351 1 060 3 915 3 957 3 645 3 866 2 635 2 632 2 821
Övrig omsättning 30 0 7 159 0 0 0 0 19 42 0
Rörelseresultat (EBIT) -294 -105 6 713 199 493 385 488 336 114 143
Resultat efter finansnetto -308 -105 6 707 175 463 340 477 322 92 112
Årets resultat 7 20 3 933 309 260 170 87 238 150 21
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 057 2 093 1 314 1 461 1 694 2 029 2 392 670 800 923
Omsättningstillgångar 1 052 2 372 7 628 1 527 1 495 841 888 941 622 529
Tillgångar 3 109 4 465 8 942 2 987 3 188 2 870 3 280 1 611 1 422 1 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 800 816 5 075 1 142 883 723 603 666 427 278
Obeskattade reserver 2 171 2 500 2 636 936 1 163 1 044 932 574 564 669
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 523 677 831 1 377 42 172 302
Kortfristiga skulder 138 1 149 1 230 387 466 272 368 329 259 203
Skulder och eget kapital 3 109 4 465 8 942 2 987 3 188 2 870 3 280 1 611 1 422 1 452
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 924 704 755 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 444 373 393 390
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 100 100 50 0 0
Omsättning 1 119 1 351 8 219 3 915 3 957 3 645 3 866 2 654 2 674 2 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 089 1 351 530 1 958 1 979 1 823 1 933 1 318 1 316 1 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 498 280 920 760 766 699 557 587 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -92 116 6 820 432 828 743 741 526 318 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,39% 27,45% -72,92% -1,06% 8,56% -5,72% 46,72% 0,11% -6,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,46% -2,35% 75,07% 6,66% 15,46% 13,41% 15,21% 20,92% 8,16% 10,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,00% -7,77% 633,30% 5,08% 12,46% 10,56% 12,91% 12,79% 4,41% 5,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,48% 85,05% 84,62% 84,34% 86,58% 86,69% 86,70% 92,30% 92,17% 90,82%
Rörelsekapital/omsättning 83,93% 90,53% 603,58% 29,12% 26,00% 15,61% 13,45% 23,23% 13,79% 11,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,20% 61,95% 79,75% 62,67% 56,15% 53,57% 40,55% 69,13% 60,96% 53,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 762,32% 206,44% 620,16% 394,57% 320,82% 300,74% 237,50% 282,07% 233,20% 255,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!