Visa allt om Nasdaq Holding AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 * 2021-12 * 2020-12 * 2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12 *
Nettoomsättning 0 36 151 34 498 30 014 38 805 39 316 39 929 30 720 33 514 27 003
Övrig omsättning 45 121 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 362 213 2 027 4 179 1 464 -5 749 -7 384 -12 994 -7 890 -16 726
Resultat efter finansnetto 2 448 909 2 154 947 2 123 900 2 412 709 1 306 821 1 301 951 946 280 497 905 866 720 -481 412
Årets resultat 2 448 776 2 157 733 2 123 609 2 438 294 1 513 588 1 104 386 1 174 079 272 726 1 054 280 -376 645
Balansräkningar (tkr)
2022-12 * 2021-12 * 2020-12 * 2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 953 927 35 901 624 35 145 818 36 590 230 35 917 442 34 478 165 33 508 823 32 237 262 32 932 262 31 156 640
Omsättningstillgångar 429 168 391 807 362 459 278 909 1 257 482 793 991 882 527 491 785 745 936 1 014 580
Tillgångar 39 383 095 36 293 432 35 508 277 36 869 129 37 174 924 35 272 157 34 391 359 32 729 048 33 678 207 32 171 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 557 312 35 532 630 34 770 134 36 083 665 28 161 073 26 936 958 26 338 841 25 285 975 26 277 265 24 270 001
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 825 783 760 801 738 133 785 474 9 013 851 8 335 208 8 052 519 7 443 072 7 400 942 7 901 219
Skulder och eget kapital 39 383 095 36 293 432 35 508 277 36 869 129 37 174 924 35 272 157 34 391 359 32 729 048 33 678 207 32 171 219
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 *
2021-12 *
2020-12 *
2019-12 *
2018-12 *
2017-12 *
2016-12 *
2015-12 *
2014-12 *
2013-12 *
Löner till styrelse & VD - - - - - - 3 410 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 19 630 16 391 16 416 13 863 23 719 25 958 22 964 24 812 21 604 22 732
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 763
Sociala kostnader 8 508 7 791 7 275 7 543 8 761 10 247 9 400 9 557 9 478 8 115
Utdelning till aktieägare 233 558 2 269 585 0 2 402 764 2 717 522 1 357 470 482 401 827 055 202 889 0
Omsättning 45 121 36 151 34 498 30 254 38 805 39 316 39 929 30 720 33 514 27 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 18 18 16 17 24 23 22 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 008 1 917 1 876 2 283 1 638 1 736 1 396 1 523 1 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 280 1 469 1 363 1 501 1 655 1 252 1 535 1 559 1 409 1 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 362 230 2 047 4 231 1 706 -5 345 -6 849 -12 452 -7 467 -16 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 4,79% 14,94% -22,65% -1,30% -1,54% 29,98% -8,34% 24,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 5,95% 6,00% 7,20% 4,20% 4,36% 3,42% 2,87% 4,12% -0,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 5 971,19% 6 176,81% 8 850,30% 4 027,65% 3 909,35% 2 941,59% 3 060,50% 4 135,65% -22,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -1 020,70% -1 088,97% -1 687,76% -19 988,07% -19 181,04% -17 956,85% -22 627,89% -19 857,39% -25 503,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,90% 97,90% 97,92% 97,87% 75,75% 76,37% 76,59% 77,26% 78,02% 75,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,97% 51,50% 49,10% 35,51% 13,95% 9,53% 10,96% 6,61% 10,08% 12,84%

* 2022-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2021-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2020-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2019-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2018-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2017-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2016-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2015-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2013-12 : Bokslutet har räknats om från euro

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!