Visa allt om Markmiljö i Jönköping AB
Visa allt om Markmiljö i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 729 35 958 23 756 27 770 23 350 20 067 16 551 11 669 11 370 952
Övrig omsättning 170 51 210 214 55 75 29 686 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 512 790 -636 570 512 221 404 205 413 68
Resultat efter finansnetto 1 505 775 -657 546 493 206 400 188 410 68
Årets resultat 882 395 -182 188 272 84 119 92 170 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 445 490 645 753 490 523 299 394 578 178
Omsättningstillgångar 8 082 7 906 5 069 4 502 7 254 3 052 3 833 2 318 1 596 757
Tillgångar 8 527 8 396 5 714 5 255 7 744 3 574 4 132 2 712 2 175 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 535 1 653 1 259 1 441 1 253 980 896 777 570 275
Obeskattade reserver 877 510 321 566 463 355 290 259 201 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 79 159 268 121 171 0 0 75 250
Kortfristiga skulder 5 095 6 154 3 976 2 981 5 907 2 068 2 946 1 676 1 329 379
Skulder och eget kapital 8 527 8 396 5 714 5 255 7 744 3 574 4 132 2 712 2 175 935
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 482 496 539 501 321 317 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 031 4 679 4 074 3 429 2 558 2 800 2 212 799 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 603 1 389 1 216 1 066 900 1 039 860 387 26
Utdelning till aktieägare 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 899 36 009 23 966 27 984 23 405 20 142 16 580 12 355 11 370 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 14 13 12 10 11 9 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 296 2 568 1 697 2 136 1 946 2 007 1 505 1 297 2 274 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 501 462 463 439 419 409 390 311 58
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 722 1 026 -387 813 705 382 525 304 486 77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,14% 51,36% -14,45% 18,93% 16,36% 21,24% 41,84% 2,63% 1 094,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,73% 9,42% -11,13% 10,85% 6,61% 6,18% 9,78% 7,63% 19,13% 7,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% 2,20% -2,68% 2,05% 2,19% 1,10% 2,44% 1,77% 3,66% 7,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,57% 26,00% 31,94% 29,32% 31,77% 28,19% 36,94% 32,65% 24,08% 41,60%
Rörelsekapital/omsättning 8,13% 4,87% 4,60% 5,48% 5,77% 4,90% 5,36% 5,50% 2,35% 39,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,75% 24,43% 26,42% 35,82% 20,59% 34,74% 26,86% 35,69% 32,86% 31,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,25% 109,12% 113,05% 146,76% 120,76% 140,81% 130,11% 138,31% 120,09% 199,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...