Visa allt om Markmiljö i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 47 572 55 307 54 141 41 812 36 729 35 958 23 756 27 770 23 350 20 067
Övrig omsättning 218 103 40 11 170 51 210 214 55 75
Rörelseresultat (EBIT) 2 520 2 281 4 899 2 170 1 512 790 -636 570 512 221
Resultat efter finansnetto 2 500 2 264 4 884 2 155 1 505 775 -657 546 493 206
Årets resultat 1 535 1 323 2 925 1 299 882 395 -182 188 272 84
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 142 1 095 598 632 445 490 645 753 490 523
Omsättningstillgångar 14 247 12 374 13 204 10 482 8 082 7 906 5 069 4 502 7 254 3 052
Tillgångar 15 389 13 469 13 801 11 113 8 527 8 396 5 714 5 255 7 744 3 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 118 4 482 5 159 3 234 2 535 1 653 1 259 1 441 1 253 980
Obeskattade reserver 3 581 3 046 2 478 1 359 877 510 321 566 463 355
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 20 79 159 268 121 171
Kortfristiga skulder 6 690 5 940 6 164 6 521 5 095 6 154 3 976 2 981 5 907 2 068
Skulder och eget kapital 15 389 13 469 13 801 11 113 8 527 8 396 5 714 5 255 7 744 3 574
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 482 496 539
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 031 4 679 4 074 3 429 2 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 603 1 389 1 216 1 066 900
Utdelning till aktieägare 1 000 900 2 000 750 450 0 0 0 0 0
Omsättning 47 790 55 410 54 181 41 823 36 899 36 009 23 966 27 984 23 405 20 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 18 17 16 14 14 13 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 973 3 253 3 008 2 460 2 296 2 568 1 697 2 136 1 946 2 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 616 579 537 530 501 462 463 439 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 905 2 607 5 151 2 467 1 722 1 026 -387 813 705 382
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,99% 2,15% 29,49% 13,84% 2,14% 51,36% -14,45% 18,93% 16,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,38% 16,94% 35,50% 19,53% 17,73% 9,42% -11,13% 10,85% 6,61% 6,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,30% 4,12% 9,05% 5,19% 4,12% 2,20% -2,68% 2,05% 2,19% 1,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,76% 28,81% 34,33% 33,15% 35,57% 26,00% 31,94% 29,32% 31,77% 28,19%
Rörelsekapital/omsättning 15,89% 11,63% 13,00% 9,47% 8,13% 4,87% 4,60% 5,48% 5,77% 4,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,41% 50,92% 51,39% 38,64% 37,75% 24,43% 26,42% 35,82% 20,59% 34,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,10% 206,03% 207,14% 154,93% 150,25% 109,12% 113,05% 146,76% 120,76% 140,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!