Visa allt om Kiruna Billackering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 11 754 12 525 10 190 8 775 8 410 8 917 10 918 9 412 10 486 9 186
Övrig omsättning 293 371 290 177 77 163 15 379 225 26
Rörelseresultat (EBIT) -57 724 77 -525 -510 -92 359 585 1 432 772
Resultat efter finansnetto -66 725 78 -516 -510 -92 357 583 1 409 682
Årets resultat 68 334 48 3 2 -2 354 250 799 394
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 788 895 548 653 1 411 1 709 1 843 1 844 1 742 1 514
Omsättningstillgångar 2 905 2 735 2 290 2 172 2 055 2 137 2 413 2 881 2 913 2 498
Tillgångar 3 693 3 630 2 838 2 825 3 466 3 846 4 256 4 725 4 655 4 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 700 1 632 1 298 1 250 1 369 1 367 1 369 1 815 1 940 1 141
Obeskattade reserver 427 582 290 282 807 1 328 1 419 1 518 1 264 884
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 290 0 0 0 0 0 23 40 614
Kortfristiga skulder 1 421 1 126 1 249 1 293 1 290 1 152 1 469 1 369 1 411 1 373
Skulder och eget kapital 3 693 3 630 2 838 2 825 3 466 3 846 4 256 4 725 4 655 4 013
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 164 2 477 2 616 2 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 207 942 900 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 047 12 896 10 480 8 952 8 487 9 080 10 933 9 791 10 711 9 212
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 469 1 566 1 274 1 097 1 201 1 274 1 560 1 345 1 311 1 312
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 535 503 556 530 549 632 499 447 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 103 798 163 -357 -307 151 735 911 1 803 1 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,16% 22,91% 16,13% 4,34% -5,69% -18,33% 16,00% -10,24% 14,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,54% 20,03% 2,71% -18,12% -14,69% -2,37% 8,46% 12,38% 30,76% 19,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,48% 5,80% 0,76% -5,83% -6,05% -1,02% 3,30% 6,22% 13,66% 8,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,05% 55,57% 60,94% 64,47% 61,03% 61,94% 62,46% 61,13% 67,42% 64,58%
Rörelsekapital/omsättning 12,63% 12,85% 10,22% 10,02% 9,10% 11,05% 8,65% 16,06% 14,32% 12,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,05% 57,46% 53,71% 52,03% 57,66% 62,48% 58,17% 63,47% 62,86% 44,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,15% 207,82% 148,68% 140,84% 132,79% 148,00% 134,85% 173,27% 167,61% 150,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!