Visa allt om Järvsö Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 117 1 647 1 564 1 804 1 344 1 098 992 1 347 932 2 946
Övrig omsättning 175 0 146 35 0 22 99 55 134 84
Rörelseresultat (EBIT) -88 -28 -35 48 146 87 82 367 281 205
Resultat efter finansnetto -98 -38 -50 29 136 73 24 258 197 105
Årets resultat -98 -38 -50 19 104 42 16 238 197 105
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 74 131 1 157 0 0 506 540 592 670
Omsättningstillgångar 379 453 469 386 405 229 197 486 423 623
Tillgångar 406 527 600 1 543 405 229 703 1 026 1 016 1 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 215 254 304 285 181 139 123 -115 -312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 50 74 1 043 0 0 236 630 672 620
Kortfristiga skulder 290 262 273 197 121 48 328 273 458 985
Skulder och eget kapital 406 527 600 1 543 405 229 703 1 026 1 016 1 293
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - - 245 98 5
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 412 300 395 83 95 524
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 165 136 159 143 79 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 292 1 647 1 710 1 839 1 344 1 120 1 091 1 402 1 066 3 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 117 1 647 782 902 1 344 1 098 992 1 347 466 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 791 516 542 675 598 768 655 195 233
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -82 -1 -5 64 146 88 116 405 329 260
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,18% 5,31% -13,30% 34,23% 22,40% 10,69% -26,35% 44,53% -68,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,67% -5,31% -5,83% 3,11% 36,05% 37,99% 11,66% 35,77% 27,66% 15,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,88% -1,70% -2,24% 2,66% 10,86% 7,92% 8,27% 27,25% 30,15% 6,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,08% 84,76% 89,71% 86,86% 88,76% 93,17% 96,57% 97,55% 79,18% 67,31%
Rörelsekapital/omsättning 7,97% 11,60% 12,53% 10,48% 21,13% 16,48% -13,21% 15,81% -3,76% -12,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,82% 40,80% 42,33% 19,70% 70,37% 79,04% 19,77% 11,99% -11,32% -24,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,69% 172,90% 171,79% 195,94% 334,71% 477,08% 60,06% 178,02% 92,36% 63,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!