Visa allt om Hallands Carecenter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 25 247 15 160 14 605 13 062 13 625 14 690 14 569 11 231 9 582 8 560
Övrig omsättning 1 231 2 94 288 240 64 3 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 258 1 530 1 636 1 364 1 573 2 206 2 111 1 190 -421 124
Resultat efter finansnetto 4 136 1 436 1 553 1 428 1 513 2 137 2 111 1 123 -481 3
Årets resultat 2 411 1 116 1 205 1 032 1 160 1 649 1 633 901 -254 81
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 652 14 053 12 358 12 150 5 929 6 146 1 942 254 387 306
Omsättningstillgångar 3 693 3 428 1 671 1 830 1 253 1 801 2 195 2 281 1 259 1 260
Tillgångar 17 345 17 480 14 030 13 980 7 182 7 947 4 137 2 535 1 646 1 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 806 3 395 2 279 2 574 1 542 1 882 1 733 898 -3 251
Obeskattade reserver 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 227
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 717 9 134 5 828 6 648 3 524 1 850 0 0 257 0
Kortfristiga skulder 3 823 4 952 5 923 4 758 2 115 4 215 2 404 1 637 1 392 1 087
Skulder och eget kapital 17 345 17 480 14 030 13 980 7 182 7 947 4 137 2 535 1 646 1 566
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 493 8 512 6 738 7 137 5 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 2 797 2 636 2 206 2 289 1 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 478 15 162 14 699 13 350 13 865 14 754 14 572 11 231 9 582 8 560
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 36 30 30 34 30 29 27 25 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 537 421 487 435 401 490 502 416 383 451
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 340 396 362 331 379 387 328 348 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 783 1 663 1 779 1 394 1 585 2 224 2 134 1 216 -377 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,54% 3,80% 11,81% -4,13% -7,25% 0,83% 29,72% 17,21% 11,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,55% 8,75% 11,66% 10,52% 21,90% 27,76% 51,05% 46,94% -25,58% 7,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,87% 10,09% 11,20% 11,25% 11,54% 15,02% 14,50% 10,60% -4,39% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,46% 99,37% 99,44% 99,49% 99,72% 99,74% 99,58% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,51% -10,05% -29,11% -22,42% -6,33% -16,43% -1,43% 5,73% -1,39% 2,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,97% 19,42% 16,24% 18,41% 21,47% 23,68% 41,89% 35,42% -0,18% 26,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,60% 69,22% 28,21% 38,46% 59,24% 42,73% 91,31% 139,34% 90,45% 115,92%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...