Visa allt om Visma Momentum Solutions AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 50 016 37 165 37 025 20 181 15 549 10 643 9 298 8 380 6 378 4 975
Övrig omsättning 678 378 926 237 277 118 68 45 9 0
Rörelseresultat (EBIT) 20 129 12 970 8 641 5 901 4 071 667 1 383 1 493 1 143 1 088
Resultat efter finansnetto 20 126 12 974 8 621 5 835 4 078 849 1 393 1 569 1 064 1 134
Årets resultat 15 813 10 174 6 992 4 563 3 198 661 1 055 849 689 804
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 802 1 105 1 029 243 400 569 1 837 1 562 423 373
Omsättningstillgångar 46 890 25 844 13 235 11 236 7 885 3 877 3 762 3 988 2 851 2 149
Tillgångar 47 692 26 949 14 264 11 479 8 285 4 446 5 599 5 551 3 274 2 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 622 15 809 5 635 5 128 3 565 1 367 1 706 1 651 1 302 1 113
Obeskattade reserver 0 0 0 437 498 545 550 515 105 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 2 2 2 1 251 2 4
Kortfristiga skulder 16 070 11 140 8 629 5 912 4 220 2 531 3 341 2 134 1 864 1 356
Skulder och eget kapital 47 692 26 949 14 264 11 479 8 285 4 446 5 599 5 551 3 274 2 523
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 034 5 083 4 328 3 556 2 877 1 348
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 170 1 673 1 311 1 097 894 686
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 000 3 000 1 000 1 000 1 000 500 500
Omsättning 50 694 37 543 37 951 20 418 15 826 10 761 9 366 8 425 6 387 4 975
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 35 29 20 18 16 14 10 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 191 1 062 1 277 1 009 864 665 664 838 709 829
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 527 775 547 483 438 409 472 423 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 433 13 293 8 972 6 058 4 240 828 1 480 1 553 1 202 1 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,58% 0,38% 83,46% 29,79% 46,10% 14,47% 10,95% 31,39% 28,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,21% 48,15% 60,64% 51,46% 49,22% 19,43% 25,49% 29,45% 38,33% 44,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,25% 34,91% 23,36% 29,27% 26,23% 8,12% 15,35% 19,51% 19,68% 22,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,62% 39,56% 12,44% 26,38% 23,57% 12,65% 4,53% 22,12% 15,48% 15,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,30% 58,66% 39,51% 47,64% 47,72% 40,31% 38,13% 36,58% 42,13% 45,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,79% 231,99% 153,38% 190,05% 186,85% 153,18% 112,60% 186,88% 152,95% 158,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!