Visa allt om Fastighets AB Svista
Visa allt om Fastighets AB Svista

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 456 15 035 15 690 16 752 19 555 23 001 24 020 23 300 20 467 9 608
Övrig omsättning 889 - - - 455 - 5 592 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 391 -48 497 8 107 6 027 8 486 11 486 12 285 13 904 13 382 6 286
Resultat efter finansnetto -1 125 -52 389 940 -3 523 -445 2 330 3 019 4 878 4 669 -695
Årets resultat 1 433 -52 904 940 -3 549 -433 1 442 1 951 2 600 1 905 -695
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 947 173 400 202 679 204 448 205 118 206 659 208 398 210 137 211 613 212 385
Omsättningstillgångar 6 357 6 303 5 877 6 094 4 331 4 241 9 078 10 502 7 809 7 835
Tillgångar 185 304 179 703 208 557 210 542 209 449 210 900 217 476 220 639 219 422 220 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 177 3 743 39 273 35 753 37 819 38 253 38 762 39 411 39 810 14 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 930 3 231 0 2 579 2 136 2 147 1 618 1 089 561 0
Långfristiga skulder 84 150 43 643 150 096 151 792 150 096 151 262 154 972 160 696 164 629 189 623
Kortfristiga skulder 92 048 129 085 19 188 20 417 19 398 19 238 22 123 19 443 14 422 16 192
Skulder och eget kapital 185 304 179 703 208 557 210 542 209 449 210 900 217 476 220 639 219 422 220 220
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 951 2 600 3 000 0
Omsättning 16 345 15 035 15 690 16 752 20 010 23 001 24 025 23 892 20 467 9 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 818 5 874 10 101 7 957 8 486 11 486 14 024 15 643 13 382 6 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,80% -4,17% -6,34% -14,33% -14,98% -4,24% 3,09% 13,84% 113,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,39% -26,99% 3,89% 2,88% 4,05% 5,45% 5,65% 6,30% 6,14% 2,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,62% -322,55% 51,72% 36,16% 43,42% 49,95% 51,14% 59,67% 65,84% 65,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -554,42% -816,64% -84,84% -85,50% -77,05% -65,20% -54,31% -38,37% -32,31% -86,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,79% 2,08% 18,83% 16,98% 18,06% 18,14% 17,82% 17,86% 18,14% 6,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,91% 4,88% 30,63% 29,85% 22,33% 22,04% 41,03% 54,01% 54,15% 48,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...