Visa allt om Svedja Gräv & Schakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 9 753 8 433 8 106 7 195 8 369 8 065 15 839 9 419 8 904 8 462
Övrig omsättning 278 726 177 550 387 - 145 146 - -
Rörelseresultat (EBIT) 964 245 113 13 679 -1 353 732 636 66 378
Resultat efter finansnetto 919 179 26 -121 511 -1 592 500 440 -28 249
Årets resultat 191 158 26 -121 511 -602 5 27 9 127
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 742 2 571 3 361 4 185 5 231 5 462 6 713 4 079 3 234 4 021
Omsättningstillgångar 1 754 1 095 1 244 957 909 977 2 407 2 315 1 426 1 676
Tillgångar 4 496 3 666 4 605 5 142 6 140 6 440 9 120 6 394 4 660 5 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 277 119 93 214 -297 304 299 272 283
Obeskattade reserver 695 20 0 0 0 0 990 500 100 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 272 1 509 2 587 3 162 4 074 6 027 6 893 4 558 3 484 4 138
Kortfristiga skulder 1 061 1 860 1 899 1 887 1 851 709 933 1 036 804 1 106
Skulder och eget kapital 4 496 3 666 4 605 5 142 6 140 6 440 9 120 6 394 4 660 5 697
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 471 550 535
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 684 1 775 1 858 2 371 1 623 1 486 1 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 556 582 661 815 735 629 762
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 10 031 9 159 8 283 7 745 8 756 8 065 15 984 9 565 8 904 8 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 6 6 6 6 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 438 1 406 1 351 1 199 1 395 1 344 2 640 1 346 1 484 1 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 354 382 379 395 425 540 409 446 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 969 1 288 1 057 1 159 1 885 107 2 067 1 743 1 017 1 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,65% 4,03% 12,66% -14,03% 3,77% -49,08% 68,16% 5,78% 5,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,44% 6,68% 2,45% 0,25% 11,09% -21,01% 8,03% 9,95% 1,52% 6,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,88% 2,91% 1,39% 0,18% 8,14% -16,78% 4,62% 6,75% 0,80% 4,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,96% 35,91% 42,19% 42,88% 91,29% 91,47% 92,66% 91,11% 88,29% 92,57%
Rörelsekapital/omsättning 7,11% -9,07% -8,08% -12,93% -11,26% 3,32% 9,31% 13,58% 6,99% 6,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,47% 7,98% 2,58% 1,81% 3,49% -4,61% 11,33% 10,44% 7,42% 7,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,32% 58,87% 62,98% 48,17% 46,52% 131,03% 252,84% 218,82% 171,39% 147,20%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...