Visa allt om Anderö Murverk Plattsättning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 13 415 14 432 11 255 10 879 7 231 8 432 2 560 2 530 2 630 2 048
Övrig omsättning 122 53 87 35 79 348 45 19 47 19
Rörelseresultat (EBIT) 355 1 080 -344 415 538 242 -71 -41 345 61
Resultat efter finansnetto 313 1 034 -359 408 499 132 -134 -48 338 50
Årets resultat 198 326 172 70 191 109 -33 -2 164 24
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 793 1 355 1 407 1 543 881 763 618 544 557 459
Omsättningstillgångar 3 637 4 865 2 232 2 770 2 375 4 467 2 559 470 555 393
Tillgångar 5 430 6 221 3 639 4 313 3 256 5 229 3 177 1 014 1 112 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 074 876 550 547 698 507 399 432 516 352
Obeskattade reserver 670 613 0 584 296 45 45 145 191 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 184 1 160 1 185 1 232 904 2 671 2 034 4 3 137
Kortfristiga skulder 2 501 3 572 1 904 1 950 1 358 2 006 700 433 401 287
Skulder och eget kapital 5 430 6 221 3 639 4 313 3 256 5 229 3 177 1 014 1 112 852
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 016 2 251 1 709 1 224 979 876 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 093 822 598 367 331 289 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 168 222 0 0 0 82 0
Omsättning 13 537 14 485 11 342 10 914 7 310 8 780 2 605 2 549 2 677 2 067
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 7 6 5 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 491 1 804 1 407 1 554 1 205 1 686 640 843 877 1 024
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 645 636 583 593 523 466 402 440 395 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 637 1 347 -96 611 646 323 -10 11 390 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,05% 28,23% 3,46% 50,45% -14,24% 229,38% 1,19% -3,80% 28,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,54% 17,36% -9,45% 9,62% 16,52% 4,65% -2,23% -4,04% 31,03% 7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,65% 7,48% -3,06% 3,81% 7,44% 2,88% -2,77% -1,62% 13,12% 2,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,60% 56,90% 54,77% 55,50% 66,20% 76,48% 20,23% 71,30% 75,89% 69,19%
Rörelsekapital/omsättning 8,47% 8,96% 2,91% 7,54% 14,06% 29,19% 72,62% 1,46% 5,86% 5,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,40% 21,77% 15,11% 23,24% 28,53% 10,37% 13,66% 53,76% 59,06% 47,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,42% 136,20% 117,23% 137,54% 173,27% 221,64% 126,43% 108,55% 138,40% 136,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!