Visa allt om Bergslagens Gräv och Entreprenad AB
Visa allt om Bergslagens Gräv och Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 860 1 851 1 194 1 390 2 188 2 243 2 389 2 082 1 639
Övrig omsättning - - 47 67 265 11 - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 58 -1 -272 59 241 57 37 56 141
Resultat efter finansnetto 41 -23 -284 5 190 19 23 17 122
Årets resultat 41 -23 -115 0 18 13 15 63 37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 740 777 1 103 1 369 1 185 2 430 969 1 328 1 106
Omsättningstillgångar 1 167 976 759 992 790 718 834 929 718
Tillgångar 1 907 1 754 1 862 2 361 1 975 3 148 1 803 2 257 1 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 107 130 245 245 227 214 199 137
Obeskattade reserver 0 0 0 169 165 0 0 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 141 352 563 1 145 917 1 253 944
Kortfristiga skulder 1 759 1 647 1 591 1 595 1 003 1 776 672 805 673
Skulder och eget kapital 1 907 1 754 1 862 2 361 1 975 3 148 1 803 2 257 1 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 500 545 512 437 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 25 0 - - -
Löner till övriga anställda 402 402 369 314 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 180 184 159 135 162 200 157 161 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 860 1 851 1 241 1 457 2 453 2 254 2 389 2 103 1 639
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 860 1 851 1 194 1 390 1 094 1 122 1 195 1 041 820
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 610 545 458 350 373 336 319 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 315 325 166 487 612 479 306 330 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,49% 55,03% -14,10% -36,47% -2,45% -6,11% 14,75% 27,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,04% -0,06% -14,61% 2,50% 12,20% 1,81% 2,05% 2,57% 7,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,12% -0,05% -22,78% 4,24% 11,01% 2,54% 1,55% 2,79% 8,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,22% 73,47% 95,90% 96,69% 90,31% 93,45% 65,05% 75,26% 92,92%
Rörelsekapital/omsättning -31,83% -36,25% -69,68% -43,38% -9,73% -47,17% 6,78% 5,96% 2,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,76% 6,10% 6,98% 15,65% 18,56% 7,21% 11,87% 8,82% 10,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,34% 59,26% 47,71% 62,19% 78,76% 40,43% 124,11% 115,40% 106,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...