Visa allt om AB Bengt Gunnars Rör

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 7 620 8 919 8 875 7 003 5 498 6 888 4 249 3 735 2 871 3 465
Övrig omsättning 11 2 0 7 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 909 1 494 1 494 1 026 697 1 221 309 491 302 344
Resultat efter finansnetto 909 1 485 1 493 1 025 697 1 224 309 492 302 345
Årets resultat 964 1 241 1 235 862 584 747 317 401 211 184
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 097 1 177 901 1 007 448 231 80 66 65 204
Omsättningstillgångar 3 309 3 973 3 387 2 517 2 390 2 650 1 651 1 582 1 244 1 123
Tillgångar 4 406 5 150 4 288 3 523 2 838 2 881 1 730 1 647 1 309 1 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 742 3 398 2 777 2 141 1 530 1 346 757 640 539 471
Obeskattade reserver 0 329 429 529 618 677 418 520 546 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 665 1 423 1 082 853 691 858 555 488 224 317
Skulder och eget kapital 4 406 5 150 4 288 3 523 2 838 2 881 1 730 1 647 1 309 1 326
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 779 523 336 336 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 200 168 123 118 123
Utdelning till aktieägare 700 620 620 600 250 400 158 200 300 143
Omsättning 7 631 8 921 8 875 7 010 5 498 6 888 4 249 3 735 2 871 3 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 540 2 973 2 958 2 334 2 749 3 444 2 125 3 735 2 871 3 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 563 561 533 590 509 349 464 456 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 131 1 659 1 600 1 099 728 1 249 325 503 312 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,56% 0,50% 26,73% 27,37% -20,18% 62,11% 13,76% 30,09% -17,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,63% 29,01% 34,84% 29,12% 24,56% 42,49% 17,86% 29,87% 23,07% 26,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,93% 16,75% 16,83% 14,65% 12,68% 17,77% 7,27% 13,17% 10,52% 9,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,52% 43,77% 44,09% 46,19% 45,43% 40,29% 34,15% 35,82% 38,04% 30,82%
Rörelsekapital/omsättning 34,70% 28,59% 25,97% 23,76% 30,90% 26,02% 25,79% 29,29% 35,53% 23,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,93% 70,96% 72,57% 72,48% 70,90% 65,05% 62,60% 63,49% 71,92% 65,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 444,21% 253,69% 276,16% 264,71% 311,72% 287,30% 267,57% 295,49% 495,09% 309,78%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...