Visa allt om Liberala Tidningar i Mellansverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 101 681 1 251 124 1 381 629 1 491 236 1 449 986 1 518 573 1 339 786 654 403
Övrig omsättning 131 456 41 850 51 978 42 160 32 520 101 860 244 956 67 272
Rörelseresultat (EBIT) -15 073 -539 325 -30 197 39 419 44 284 -26 699 2 544 29 274
Resultat efter finansnetto -63 305 -565 901 1 256 12 934 29 319 -41 729 -3 706 36 125
Årets resultat -62 068 -588 026 -20 248 -34 770 -37 471 -53 447 20 351 18 130
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 728 917 1 488 809 2 157 142 2 238 924 2 156 615 2 296 043 2 308 230 2 239 657
Omsättningstillgångar 264 301 158 065 237 398 188 185 229 502 218 524 394 213 413 507
Tillgångar 993 218 1 646 874 2 394 540 2 427 109 2 386 117 2 514 567 2 702 443 2 653 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 517 634 865 025 1 465 551 1 485 799 1 520 569 1 558 040 1 611 487 1 700 154
Minoritetsintressen 73 304 70 165 72 898 65 675 98 818 81 601 89 299 363 151
Avsättningar (tkr) 10 419 30 019 34 466 38 905 28 930 30 690 34 034 75 552
Långfristiga skulder 0 211 787 336 771 403 815 260 528 332 528 337 207 152
Kortfristiga skulder 391 861 469 879 484 854 432 915 477 272 511 708 630 416 514 155
Skulder och eget kapital 993 218 1 646 874 2 394 540 2 427 109 2 386 117 2 514 567 2 702 443 2 653 164
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 894 9 646 11 946 10 193 11 230 9 589 10 111 7 827
Varav tantiem till styrelse & VD - 176 641 1 024 695 418 941 375
Löner till övriga anställda 431 823 460 850 527 569 527 965 538 326 555 897 458 437 208 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 388 1 092 - - -
Sociala kostnader 172 566 190 121 216 102 212 457 215 178 222 266 188 367 91 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 233 137 1 292 974 1 433 607 1 533 396 1 482 506 1 620 433 1 584 742 721 675
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 124 1 263 1 434 1 723 1 755 1 741 1 540 770
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 980 991 963 865 826 872 870 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 532 534 447 448 468 449 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 164 276 102 046 94 067 168 470 162 741 88 987 97 575 78 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,94% -9,45% -7,35% 2,84% -4,52% 13,34% 104,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,33% -32,49% 1,07% 1,67% 1,91% -0,89% 0,67% 1,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,90% -42,77% 1,86% 2,71% 3,15% -1,47% 1,35% 6,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,27% 81,82% 100,00% 83,26% 82,99% 82,77% 83,78% 75,22%
Rörelsekapital/omsättning -11,58% -24,92% -17,91% -16,41% -17,09% -19,31% -17,63% -15,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,12% 52,53% 61,20% 61,22% 63,73% 61,96% 59,63% 64,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,45% 33,64% 48,96% 43,47% 48,09% 42,70% 62,53% 80,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 602 10 585 9 750 9 446 9 429 10 463 6 004 3 824
Övrig omsättning - - 35 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 260 -393 -547 403 -6 109 -1 191 -9 656 -253
Resultat efter finansnetto -548 260 -337 448 -14 396 -17 304 -13 500 -8 017 -424 -2 260
Årets resultat -544 208 -342 741 -10 625 -20 431 -10 092 -5 943 4 748 -2 260
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 948 658 1 898 163 2 221 801 2 221 140 2 204 930 2 210 720 2 205 133 1 694 180
Omsättningstillgångar 241 000 57 397 117 908 644 635 501 101 417 213 774 217 82 552
Tillgångar 1 189 658 1 955 560 2 339 709 2 865 775 2 706 031 2 627 933 2 979 350 1 776 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 755 735 1 299 944 1 612 365 1 612 727 1 589 676 1 569 551 1 575 494 1 679 764
Obeskattade reserver 9 899 20 928 10 400 10 400 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 952 821 496 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 70 200 93 136 116 072 96 000 128 000 160 000 4 132
Kortfristiga skulder 423 072 563 667 623 312 1 126 576 1 020 355 930 382 1 243 856 92 836
Skulder och eget kapital 1 189 658 1 955 560 2 339 709 2 865 775 2 706 031 2 627 933 2 979 350 1 776 732
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 752 2 642 2 052 1 831 3 222 1 770 2 032 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 176 149 145 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 425 1 901 1 475 1 110 1 725 1 127 879 0
Utdelning till aktieägare 711 0 12 500 0 0 0 0 109 018
Omsättning 8 602 10 585 9 785 9 446 9 429 10 463 6 004 3 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 10 585 9 750 9 446 9 429 10 463 6 004 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 4 616 3 584 2 982 5 614 3 022 1 909 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 260 -393 -547 403 -6 109 -1 191 -9 656 -253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,73% 8,56% 3,22% 0,18% -9,88% 74,27% 57,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -45,51% -16,54% 0,26% 0,49% -0,10% 0,09% 0,93% -0,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6 293,44% -3 056,00% 61,88% 150,16% -27,88% 23,46% 461,06% -6,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 116,62% -4 782,90% -5 183,63% -5 102,06% -5 506,99% -4 904,61% -7 822,10% -268,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,17% 67,31% 69,24% 56,54% 58,75% 59,73% 52,88% 94,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,96% 10,18% 18,92% 57,22% 49,11% 44,84% 62,24% 88,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...