Visa allt om Thermogaia AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 047 6 850 6 465 5 431 11 752 18 456 11 646 4 362 2 857 2 518
Övrig omsättning 0 94 0 12 128 77 7 378 190 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 840 387 -197 37 -154 1 413 2 601 234 -743 -460
Resultat efter finansnetto -1 842 387 -198 31 -154 1 413 2 600 50 -743 -461
Årets resultat -1 726 197 -48 11 0 880 2 431 50 -743 -461
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 56 146 235 325 474 512 685 861
Omsättningstillgångar 1 592 4 001 3 747 3 853 5 002 9 319 5 581 1 186 898 968
Tillgångar 1 592 4 001 3 803 3 999 5 237 9 645 6 055 1 698 1 583 1 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 225 2 951 2 754 2 802 2 991 2 991 2 916 151 101 101
Obeskattade reserver 0 116 0 150 150 321 169 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 317 621 1 195
Kortfristiga skulder 367 934 1 049 1 047 2 096 6 333 2 970 1 229 861 534
Skulder och eget kapital 1 592 4 001 3 803 3 999 5 237 9 645 6 055 1 698 1 583 1 830
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 727 778 651 509
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 207 203 171 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 047 6 944 6 465 5 443 11 880 18 533 11 653 4 740 3 047 2 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 5 4 5 5 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 682 2 283 2 155 1 086 2 938 3 691 2 329 2 181 952 1 259
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 452 786 503 558 507 252 583 332 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 840 443 -107 127 -64 1 671 2 809 408 -567 -453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,12% 5,96% 19,04% -53,79% -36,32% 58,48% 166,99% 52,68% 13,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -115,58% 9,67% -5,18% 0,93% -2,94% 14,65% 42,96% 13,84% -46,94% -25,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -89,89% 5,65% -3,05% 0,68% -1,31% 7,66% 22,33% 5,39% -26,01% -18,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,10% 37,26% 50,38% 65,40% 28,50% 32,99% 43,47% 61,10% 74,66% 81,25%
Rörelsekapital/omsättning 59,84% 44,77% 41,73% 51,67% 24,73% 16,18% 22,42% -0,99% 1,30% 17,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,95% 76,02% 72,42% 72,99% 59,35% 33,61% 50,34% 8,89% 6,38% 5,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 433,79% 428,37% 357,20% 368,00% 238,65% 147,15% 168,35% 68,92% 86,18% 111,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!