Visa allt om Aqua Dental SDG AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 80 184 78 866 64 595 80 425 38 561 35 177 28 711 23 794 23 756 19 219
Övrig omsättning 5 804 163 37 412 141 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 16 928 16 651 8 544 4 640 4 052 3 121 1 226 -63 2 314 1 495
Resultat efter finansnetto 17 043 16 912 8 526 3 347 5 077 3 024 980 -324 2 044 1 366
Årets resultat -56 1 046 -1 152 1 199 5 555 2 257 395 4 1 100 732
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 719 2 599 3 799 5 978 5 988 5 137 5 842 6 164 7 690 7 780
Omsättningstillgångar 10 240 10 304 4 590 2 744 10 863 5 950 5 447 6 015 5 531 4 509
Tillgångar 20 958 12 903 8 389 8 722 16 851 11 087 11 289 12 179 13 220 12 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 140 1 196 150 1 302 5 753 2 798 941 546 1 543 1 043
Obeskattade reserver 0 0 0 1 290 0 1 802 1 729 1 304 1 679 1 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 304 1 498 0 5 077 1 877 3 820 4 837 4 754 5 660
Kortfristiga skulder 19 818 8 403 6 742 6 130 6 021 4 610 4 799 5 492 5 246 4 428
Skulder och eget kapital 20 958 12 903 8 389 8 722 16 851 11 087 11 289 12 179 13 220 12 289
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 1 190 - 0 0 0 1 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 11 128 11 040 9 368 7 847 6 734 3 783
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 5 054 4 640 3 741 3 218 2 815 2 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 600 400 0 0 600
Omsättning 85 988 79 029 64 632 80 837 38 702 35 177 28 711 23 794 23 756 19 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 65 66 32 32 30 25 24 21 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 273 1 213 979 2 513 1 205 1 173 1 148 991 1 131 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 541 440 1 120 563 543 540 487 464 553
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 125 18 862 11 196 8 492 5 440 5 423 3 364 2 218 4 458 3 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,67% 22,09% -19,68% 108,57% 9,62% 22,52% 20,66% 0,16% 23,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 82,23% 131,75% 101,85% 39,89% 30,59% 28,78% 11,06% -0,21% 17,71% 12,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,49% 21,56% 13,23% 4,33% 13,37% 9,07% 4,35% -0,11% 9,85% 8,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,93% 81,26% 77,95% 78,57% 79,40% 78,09% 78,21% 100,00% 79,51% 77,35%
Rörelsekapital/omsättning -11,95% 2,41% -3,33% -4,21% 12,56% 3,81% 2,26% 2,20% 1,20% 0,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,44% 9,27% 1,79% 26,46% 34,14% 37,91% 20,28% 12,37% 21,03% 15,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,47% 115,23% 64,06% 39,92% 176,58% 124,01% 108,92% 104,32% 95,98% 98,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!