Visa allt om MMJ Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 11 437 10 212 9 295 11 558 14 017 11 638 7 088 7 524 6 290 7 320
Övrig omsättning 16 3 0 0 0 8 10 30 15 10
Rörelseresultat (EBIT) 695 758 321 779 1 221 852 667 520 289 764
Resultat efter finansnetto 696 759 321 779 1 221 852 668 527 303 781
Årets resultat 479 437 439 510 779 628 393 421 213 411
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 9 17 27 51 59 117 193 272 265
Omsättningstillgångar 5 087 4 138 3 903 4 288 4 833 4 063 3 164 3 045 2 612 2 658
Tillgångar 5 123 4 147 3 920 4 315 4 885 4 121 3 282 3 238 2 884 2 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 269 790 753 913 1 203 1 036 708 916 705 883
Obeskattade reserver 1 128 1 046 851 1 100 984 773 735 577 597 590
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kortfristiga skulder 2 725 2 310 2 316 2 301 2 698 2 312 1 838 1 746 1 582 1 451
Skulder och eget kapital 5 123 4 147 3 920 4 315 4 885 4 121 3 282 3 238 2 884 2 923
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 185 2 593 2 607 2 415 2 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 177 925 950 904 810
Utdelning till aktieägare 1 000 0 400 600 800 612 301 600 210 390
Omsättning 11 453 10 215 9 295 11 558 14 017 11 646 7 098 7 554 6 305 7 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 9 10 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 1 277 1 162 1 284 1 402 1 455 1 013 1 075 899 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 569 580 542 538 557 511 70 487 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 703 766 331 804 1 258 912 725 4 165 358 829
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,00% 9,87% -19,58% -17,54% 20,44% 64,19% -5,79% 19,62% -14,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,59% 18,33% 8,24% 18,10% 25,02% 20,70% 20,38% 16,34% 10,58% 26,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,09% 7,44% 3,47% 6,76% 8,72% 7,33% 9,44% 7,03% 4,85% 10,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,89% 51,32% 61,64% 54,61% 100,00% 51,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,65% 17,90% 17,07% 17,19% 15,23% 15,05% 18,71% 17,26% 16,38% 16,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,94% 38,72% 36,14% 41,04% 40,34% 39,77% 39,04% 42,19% 39,70% 45,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,33% 171,30% 168,52% 186,35% 179,13% 175,74% 170,29% 174,40% 165,11% 181,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!