Visa allt om Safetyrespect AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 125 872 109 810 85 587 72 458
Övrig omsättning 2 981 124 613 193
Rörelseresultat (EBIT) 13 565 19 736 18 929 16 469
Resultat efter finansnetto 12 661 19 721 22 089 16 102
Årets resultat 9 167 15 930 18 143 12 606
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 845 81 704 61 464 37 019
Omsättningstillgångar 47 373 43 302 30 392 24 137
Tillgångar 132 218 125 006 91 857 61 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 788 42 085 35 903 20 134
Minoritetsintressen 0 0 0 25
Avsättningar (tkr) 7 012 6 657 5 425 2 998
Långfristiga skulder 26 587 33 407 24 735 16 520
Kortfristiga skulder 47 831 42 857 25 794 21 478
Skulder och eget kapital 132 218 125 006 91 857 61 156
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 625 630 764 645
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 28 286 23 661 15 901 10 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 10 882 8 064 5 594 4 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 128 853 109 934 86 200 72 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 67 48 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 573 1 639 1 783 1 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 492 472 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 791 31 201 27 106 25 053
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,63% 28,30% 18,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,94% 17,88% 25,54% 27,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,49% 20,35% 27,41% 23,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,37% 85,98% 80,04% 73,79%
Rörelsekapital/omsättning -0,36% 0,41% 5,37% 3,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,41% 33,67% 39,09% 32,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,88% 76,01% 92,21% 80,53%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08
Nettoomsättning 99 980 92 627 71 406 62 754 34 382 20 210 15 991 9 749 6 434 7 100
Övrig omsättning 1 467 124 613 193 467 111 228 655 953 217
Rörelseresultat (EBIT) 16 158 17 982 15 981 15 185 6 139 4 756 3 992 2 089 353 146
Resultat efter finansnetto 15 293 17 462 16 128 14 923 5 790 4 205 3 524 1 822 142 98
Årets resultat 10 557 7 565 5 676 6 901 1 453 1 781 1 697 934 100 66
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 609 63 305 48 730 32 929 19 009 9 044 5 975 2 162 1 296 1 655
Omsättningstillgångar 56 958 50 349 33 317 26 776 20 852 16 816 13 349 9 771 7 133 2 704
Tillgångar 122 567 113 654 82 047 59 705 39 861 25 859 19 324 11 932 8 430 4 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 518 11 357 13 343 10 067 4 666 4 479 3 498 1 802 868 353
Obeskattade reserver 31 871 30 260 22 578 13 629 7 493 3 903 2 161 946 392 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 092 36 305 30 620 21 187 12 900 9 945 7 525 5 075 2 850 0
Kortfristiga skulder 43 085 35 732 15 507 14 823 14 802 7 531 6 140 4 110 4 320 3 614
Skulder och eget kapital 122 567 113 654 82 047 59 705 39 861 25 859 19 324 11 932 8 430 4 359
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
Löner till styrelse & VD 625 630 764 645 - 582 551 400 796 369
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 181 20 303 14 152 9 269 7 074 3 116 1 431 509 833 151
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 10 720 7 936 5 386 3 785 2 388 1 251 671 255 408 128
Utdelning till aktieägare 0 0 2 400 2 400 1 500 1 200 800 0 0 0
Omsättning 101 447 92 751 72 019 62 947 34 849 20 321 16 219 10 404 7 387 7 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 44 35 28 14 9 6 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 666 2 105 2 040 2 241 2 456 2 246 2 665 3 250 2 145 2 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 695 590 497 687 587 441 589 685 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 387 28 337 23 702 22 570 9 754 6 982 5 683 2 740 779 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,94% 29,72% 13,79% 82,52% 70,12% 26,38% 64,03% 51,52% -9,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,44% 16,08% 20,45% 25,90% 16,04% 18,40% 20,66% 17,52% 4,19% 3,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,48% 19,73% 23,50% 24,65% 18,59% 23,54% 24,96% 21,44% 5,49% 2,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,27% 91,04% 84,63% 77,27% 79,85% 82,24% 71,97% 60,90% 68,71% 53,76%
Rörelsekapital/omsättning 13,88% 15,78% 24,94% 19,05% 17,60% 45,94% 45,08% 58,07% 43,72% -12,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,84% 30,76% 37,73% 34,67% 26,37% 29,09% 26,34% 20,95% 13,72% 14,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,23% 118,91% 203,56% 144,72% 97,31% 91,98% 75,77% 37,35% 34,88% 27,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...