Visa allt om Awave AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 59 484 46 340 40 568 30 355 27 066 27 200 21 870 19 158 18 676 12 496
Övrig omsättning 305 110 250 552 2 538 227 255 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 19 491 13 239 11 790 9 265 7 354 9 601 5 240 3 591 4 463 3 496
Resultat efter finansnetto 19 490 13 243 12 043 9 136 6 873 9 564 5 295 3 628 4 502 3 220
Årets resultat 11 016 10 311 9 272 5 717 5 349 7 398 4 084 2 002 2 461 1 601
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 040 477 382 207 20 352 711 841 2 055 82
Omsättningstillgångar 30 447 23 720 21 354 16 240 15 994 18 289 15 241 13 012 9 530 7 227
Tillgångar 31 487 24 197 21 736 16 447 16 014 18 641 15 952 13 853 11 585 7 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 242 10 527 9 415 6 044 6 327 8 930 7 581 5 162 4 261 2 801
Obeskattade reserver 9 900 4 740 4 740 4 740 3 040 3 270 3 270 3 270 2 306 1 166
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 345 8 930 7 581 5 663 6 648 6 442 5 101 5 421 5 018 3 342
Skulder och eget kapital 31 487 24 197 21 736 16 447 16 014 18 641 15 952 13 853 11 585 7 309
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 1 754 1 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 8 015 7 540 8 079 7 666 5 086 3 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 280 3 262 2 935 2 723 2 524 1 787
Utdelning till aktieägare 0 10 300 9 200 5 900 6 000 7 992 6 050 1 665 1 100 1 001
Omsättning 59 789 46 450 40 818 30 907 27 068 27 738 22 097 19 413 18 676 12 496
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 26 25 0 22 18 20 22 19 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 051 1 782 1 623 - 1 230 1 511 1 094 871 983 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 668 636 - 550 620 569 493 507 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 765 13 374 11 875 9 312 7 386 9 639 5 396 3 809 4 782 3 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,36% 14,23% 33,65% 12,15% -0,49% 24,37% 14,16% 2,58% 49,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,92% 54,73% 55,44% 56,63% 45,97% 51,55% 33,36% 26,46% 38,89% 48,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,78% 28,58% 29,70% 30,68% 27,20% 35,33% 24,33% 19,14% 24,12% 28,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 98,30% 98,53% 98,54% 98,29% 94,36% 98,91% 93,63%
Rörelsekapital/omsättning 33,79% 31,92% 33,95% 34,84% 34,53% 43,56% 46,36% 39,62% 24,16% 31,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,23% 58,78% 60,32% 59,23% 54,32% 61,59% 63,51% 55,67% 51,45% 50,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 294,32% 265,62% 281,68% 286,77% 240,58% 283,90% 298,78% 240,03% 189,92% 216,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!