Visa allt om Ockelbo Schakt & Transport AB
Visa allt om Ockelbo Schakt & Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 8 193 8 067 10 214 7 356 7 627 7 030 7 082 6 182 5 030 2 569
Övrig omsättning 119 89 - 110 - 18 77 48 - 203
Rörelseresultat (EBIT) 1 716 1 654 2 143 1 080 1 354 1 614 2 022 1 555 1 510 1 320
Resultat efter finansnetto 1 620 1 571 2 034 1 064 1 210 1 451 1 903 1 483 1 327 1 230
Årets resultat 1 314 1 222 1 198 473 262 542 730 496 296 212
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 526 13 572 14 168 11 077 11 048 8 341 7 243 5 696 4 767 4 220
Omsättningstillgångar 1 381 2 101 2 744 2 562 1 396 2 273 2 351 1 317 745 1 311
Tillgångar 17 908 15 673 16 912 13 639 12 444 10 614 9 593 7 013 5 512 5 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 685 4 122 3 150 2 152 1 879 1 816 1 399 794 508 312
Obeskattade reserver 5 980 6 050 6 050 5 550 5 100 4 250 3 540 2 640 1 840 930
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 623 3 162 5 138 3 306 3 568 2 587 2 614 1 824 1 898 2 327
Kortfristiga skulder 2 620 2 340 2 574 2 631 1 898 1 961 2 040 1 754 1 266 1 962
Skulder och eget kapital 17 908 15 673 16 912 13 639 12 444 10 614 9 593 7 013 5 512 5 531
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 446 402 381 324 324 54
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 708 1 904 1 806 1 268 1 386 1 353 992 546 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 673 655 621 625 654 606 446 309 158
Utdelning till aktieägare 150 750 250 200 200 200 125 125 210 100
Omsättning 8 312 8 156 10 214 7 466 7 627 7 048 7 159 6 230 5 030 2 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 5 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 639 1 613 1 702 1 226 1 525 1 406 1 771 1 546 1 258 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 503 455 424 488 500 595 442 297 189
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 505 3 224 3 569 2 384 2 519 2 567 2 805 2 127 2 035 1 486
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,56% -21,02% 38,85% -3,55% 8,49% -0,73% 14,56% 22,90% 95,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,60% 10,58% 12,70% 8,81% 10,92% 15,34% 21,22% 22,17% 27,49% 23,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,98% 20,55% 21,03% 16,34% 17,82% 23,16% 28,75% 25,15% 30,12% 51,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,01% 78,57% 71,46% 76,24% 73,17% 82,43% 79,29% 69,02% 70,10% 78,16%
Rörelsekapital/omsättning -15,12% -2,96% 1,66% -0,94% -6,58% 4,44% 4,39% -7,07% -10,36% -25,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,21% 56,41% 46,53% 47,52% 45,30% 46,62% 41,78% 39,07% 33,25% 17,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,71% 89,79% 105,52% 96,12% 73,55% 115,91% 115,25% 75,09% 58,85% 66,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...