Visa allt om Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Nettoomsättning 154 890 143 135 127 389 110 512 106 386 88 408 70 695 66 323 37 641 48 543
Övrig omsättning 488 0 0 0 35 377 248 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 17 997 15 375 13 450 11 369 11 563 10 394 5 900 6 196 1 626 4 283
Resultat efter finansnetto 17 966 15 354 13 428 11 346 11 507 10 373 5 863 6 213 1 634 4 320
Årets resultat 16 935 8 215 10 125 8 466 9 376 5 924 5 581 5 711 1 676 2 163
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 283 519 792 312 311 292 434 580 357
Omsättningstillgångar 74 206 50 768 44 783 37 668 39 874 35 307 24 235 30 607 18 672 21 645
Tillgångar 74 236 51 051 45 302 38 460 40 186 35 617 24 527 31 041 19 252 22 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 043 13 108 15 018 13 244 13 041 9 665 9 341 9 460 3 749 4 046
Obeskattade reserver 11 4 180 0 0 20 854 906 1 269 1 340 2 141
Avsättningar (tkr) 2 758 2 496 2 431 2 498 2 280 1 597 1 102 1 038 658 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 424 31 267 27 853 22 718 24 845 23 501 13 178 19 274 13 505 15 815
Skulder och eget kapital 74 236 51 051 45 302 38 460 40 186 35 617 24 527 31 041 19 252 22 002
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
Löner till styrelse & VD 1 181 1 199 1 194 1 088 1 121 1 088 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 66 455 62 803 54 785 50 145 45 806 35 151 31 613 29 245 16 927 21 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 30 164 29 108 26 854 23 291 22 672 19 015 13 312 13 513 7 936 9 968
Utdelning till aktieägare 2 515 0 10 125 8 350 8 263 6 000 5 600 5 700 0 1 973
Omsättning 155 378 143 135 127 389 110 512 106 421 88 785 70 943 66 323 37 641 48 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 107 101 92 78 76 66 56 52 50 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 448 1 417 1 385 1 417 1 400 1 340 1 262 1 275 753 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 035 989 952 975 966 948 847 872 544 815
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 249 15 634 13 724 11 503 11 747 10 555 6 043 6 380 1 748 4 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,21% 12,36% 15,27% 3,88% 20,34% 25,06% 6,59% 76,20% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,25% 30,13% 29,70% 29,57% 28,79% 29,24% 24,21% 20,14% 8,55% 19,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,62% 10,75% 10,56% 10,29% 10,88% 11,78% 8,40% 9,43% 4,37% 8,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,16% 13,62% 13,29% 13,53% 14,13% 13,35% 15,64% 17,09% 13,73% 12,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,48% 32,06% 33,15% 34,44% 32,49% 29,01% 40,97% 33,66% 24,60% 25,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,14% 162,37% 160,78% 165,81% 160,49% 150,24% 183,90% 158,80% 138,26% 136,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!