Visa allt om AB Golv non stop
Visa allt om AB Golv non stop

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 11 830 11 985 11 935 14 612 12 679 11 428 10 056 8 737 5 984
Övrig omsättning 122 121 131 184 190 69 - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 536 360 416 395 540 753 1 393 1 118 591
Resultat efter finansnetto 536 359 424 400 565 763 1 387 1 118 585
Årets resultat 406 270 314 218 314 617 1 049 831 232
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 44 65 86 47 80 158 221 359
Omsättningstillgångar 2 545 2 716 3 413 3 938 4 134 4 309 3 037 2 398 1 226
Tillgångar 2 650 2 761 3 478 4 024 4 182 4 388 3 195 2 619 1 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 002 1 095 1 575 1 761 2 043 2 129 1 912 1 063 332
Obeskattade reserver 279 272 279 279 183 53 150 210 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 4 0 0 0 0 0 101
Kortfristiga skulder 1 365 1 388 1 620 1 983 1 955 2 206 1 133 1 347 897
Skulder och eget kapital 2 650 2 761 3 478 4 024 4 182 4 388 3 195 2 619 1 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 918 785 665 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 090 3 127 3 085 3 230 2 323 763 666 415 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 332 1 366 1 299 1 948 1 733 1 387 550 438 417
Utdelning till aktieägare 250 500 500 500 500 400 400 200 100
Omsättning 11 952 12 106 12 066 14 796 12 869 11 497 10 056 8 737 6 004
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 9 9 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 972 1 498 1 326 1 624 2 536 2 857 2 514 2 912 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 755 574 493 580 817 783 514 514 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 560 381 437 435 597 807 1 455 1 180 628
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,29% 0,42% -18,32% 15,25% 10,95% 13,64% 15,10% 46,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,26% 13,07% 12,19% 9,97% 13,51% 17,43% 43,60% 42,73% 37,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 3,01% 3,55% 2,74% 4,46% 6,69% 13,85% 12,81% 9,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,23% 50,91% 50,99% 45,80% 44,82% 42,87% 43,27% 37,91% 43,11%
Rörelsekapital/omsättning 9,97% 11,08% 15,02% 13,38% 17,19% 18,40% 18,93% 12,03% 5,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,02% 47,34% 51,54% 48,87% 52,08% 49,41% 63,30% 46,36% 32,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,59% 173,27% 185,93% 183,31% 196,62% 186,94% 254,55% 161,62% 127,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...