Visa allt om Kjell Lundberg Plåt & Isolering AB
Visa allt om Kjell Lundberg Plåt & Isolering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 824 1 106 4 610 4 966 4 814 4 871 4 596 4 376 4 251
Övrig omsättning 100 4 207 13 - - - - 42
Rörelseresultat (EBIT) 243 -22 -326 92 55 159 28 -32 172
Resultat efter finansnetto 234 -40 -345 80 45 145 5 -58 149
Årets resultat 170 -40 -330 36 15 107 -16 7 54
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 5 18 61 95 149 217 265 233
Omsättningstillgångar 221 243 508 1 201 933 950 701 867 761
Tillgångar 303 248 526 1 262 1 028 1 099 918 1 132 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 -117 -77 253 216 252 145 161 154
Obeskattade reserver 16 0 0 41 17 0 0 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 9 90 164 172
Kortfristiga skulder 234 364 605 968 795 839 683 807 599
Skulder och eget kapital 303 248 526 1 262 1 028 1 099 918 1 132 995
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 186 284 308 201
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 9 1 037 1 032 1 178 890 682 688 674
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 43 273 259 353 336 274 331 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 924 1 110 4 817 4 979 4 814 4 871 4 596 4 376 4 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 5 6 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 824 1 106 922 828 963 1 218 1 149 1 094 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 52 239 117 211 270 245 304 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 255 -15 -298 1 202 133 234 101 20 220
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,50% -76,01% -7,17% 3,16% -1,17% 5,98% 5,03% 2,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 81,19% -8,47% -61,98% 7,29% 5,35% 14,47% 3,05% -2,74% 17,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,85% -1,90% -7,07% 1,85% 1,14% 3,26% 0,61% -0,71% 4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,62% 24,59% 35,27% 64,12% 39,26% 40,36% 40,12% 42,09% 41,54%
Rörelsekapital/omsättning -1,58% -10,94% -2,10% 4,69% 2,87% 2,28% 0,39% 1,37% 3,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,61% -47,18% -14,64% 22,44% 22,23% 22,93% 15,80% 14,22% 20,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,07% 51,92% 68,43% 103,00% 84,53% 93,09% 84,77% 87,86% 105,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...