Visa allt om MerTeleteknik i Dalarna AB
Visa allt om MerTeleteknik i Dalarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 967 5 358 4 020 3 117 3 423 3 580 3 842 2 107 1 367
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 243 464 357 606 415 282 371 190 251
Resultat efter finansnetto 234 460 353 601 415 284 380 176 254
Årets resultat 184 296 242 327 212 154 214 85 128
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 463 409 349 343 619 346 274 191 159
Omsättningstillgångar 2 831 2 420 1 691 1 581 1 008 1 017 1 138 911 335
Tillgångar 3 294 2 829 2 040 1 924 1 627 1 362 1 412 1 102 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 501 1 316 1 020 778 451 364 335 221 228
Obeskattade reserver 668 676 600 561 409 286 211 119 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 125 836 420 574 767 713 866 762 195
Skulder och eget kapital 3 294 2 829 2 040 1 924 1 627 1 362 1 412 1 102 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 339 262 306 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 578 614 373 193 232 54 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 190 209 127 79 97 153 88 98 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 125 125 100 92
Omsättning 4 967 5 358 4 020 3 117 3 423 3 580 3 842 2 107 1 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 484 2 679 2 010 3 117 3 423 3 580 3 842 2 107 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 455 279 351 395 607 429 520 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 266 491 384 634 431 290 382 201 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,30% 33,28% 28,97% -8,94% -4,39% -6,82% 82,34% 54,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% 16,40% 17,50% 31,50% 25,75% 21,51% 27,27% 17,60% 51,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,89% 8,66% 8,88% 19,44% 12,24% 8,18% 10,02% 9,21% 18,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,78% 41,08% 42,61% 53,03% 44,87% 36,90% 31,18% 47,41% 67,89%
Rörelsekapital/omsättning 34,35% 29,56% 31,62% 32,31% 7,04% 8,49% 7,08% 7,07% 10,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,39% 65,16% 72,94% 61,93% 46,25% 42,20% 34,74% 27,83% 56,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,93% 274,04% 379,29% 255,92% 115,25% 116,97% 119,98% 110,63% 161,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...