Visa allt om DM TAK AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 60 415 56 259 64 754 60 411 48 226 46 855 26 926 22 741 20 572 11 801
Övrig omsättning 198 12 80 121 47 112 143 115 53 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 402 104 6 256 5 697 3 814 3 025 588 258 1 387 771
Resultat efter finansnetto 3 761 1 039 6 224 5 702 3 741 3 028 521 180 1 385 765
Årets resultat 3 705 1 043 3 815 3 434 2 911 2 354 637 97 760 424
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 084 7 180 7 689 7 174 5 599 5 292 5 354 5 235 694 664
Omsättningstillgångar 13 849 12 699 14 127 0 10 505 9 794 5 338 4 071 5 512 2 757
Tillgångar 20 933 19 879 21 817 20 910 16 104 15 086 10 692 9 305 6 207 3 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 209 4 404 7 861 6 946 5 537 3 267 1 413 975 1 378 818
Obeskattade reserver 3 145 3 145 3 194 1 882 591 591 591 775 726 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 655 2 655 2 655 2 655 1 294 2 748 2 715 22 41 59
Kortfristiga skulder 8 923 9 674 8 106 9 426 8 681 8 481 5 973 7 532 4 061 2 167
Skulder och eget kapital 20 933 19 879 21 817 20 910 16 104 15 086 10 692 9 305 6 207 3 421
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 347 532 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 7 835 7 522 7 188 6 347 5 931 5 375 3 460 2 721
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 2 731 2 499 2 269 1 851 1 609 1 416 1 107 838
Utdelning till aktieägare 2 000 1 900 4 500 2 500 1 500 641 500 200 500 200
Omsättning 60 613 56 271 64 834 60 532 48 273 46 967 27 069 22 856 20 625 11 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 23 27 24 18 20 17 16 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 324 2 446 2 398 2 517 2 679 2 343 1 584 1 421 1 469 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 592 435 435 545 417 454 458 383 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 696 333 6 486 5 908 4 109 3 273 833 509 1 667 1 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,39% -13,12% 7,19% 25,27% 2,93% 74,01% 18,40% 10,54% 74,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,11% 5,51% 28,71% 27,38% 23,68% 20,18% 5,54% 2,92% 22,49% 22,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,28% 1,95% 9,67% 9,48% 7,91% 6,50% 2,20% 1,20% 6,79% 6,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,64% 44,87% 45,51% 42,93% 46,24% 40,21% 49,05% 57,42% 50,98% 59,91%
Rörelsekapital/omsättning 8,15% 5,38% 9,30% -15,60% 3,78% 2,80% -2,36% -15,22% 7,05% 5,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,38% 34,49% 47,45% 40,24% 37,25% 24,71% 17,53% 16,97% 30,82% 32,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,13% 122,65% 166,27% 0,00% 120,82% 115,48% 89,37% 54,05% 135,73% 127,23%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...