Visa allt om Elinstallationer Örjan Nilsson AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 213 30 450 24 227 21 458 19 421 14 355 11 500 8 932 9 123 8 339
Övrig omsättning 645 163 254 182 209 134 145 49 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 819 1 930 1 991 535 1 193 1 305 617 551 859 807
Resultat efter finansnetto 1 754 1 899 1 937 496 1 171 1 294 564 531 821 1 356
Årets resultat 1 108 1 403 1 126 554 888 1 021 297 352 460 994
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 776 3 067 3 087 3 117 3 183 2 449 2 406 949 2 374 2 278
Omsättningstillgångar 5 141 5 158 4 799 4 042 3 720 3 736 2 826 3 328 2 818 2 461
Tillgångar 9 917 8 225 7 886 7 159 6 904 6 185 5 231 4 277 5 191 4 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 588 2 729 2 426 2 051 2 297 2 410 1 738 1 792 1 889 1 679
Obeskattade reserver 1 200 946 970 586 1 021 1 139 1 161 1 192 1 137 947
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 849 514 1 553 1 496 144 0 0 0 671 733
Kortfristiga skulder 4 280 4 035 2 937 3 026 3 441 2 637 2 331 1 295 1 494 1 380
Skulder och eget kapital 9 917 8 225 7 886 7 159 6 904 6 185 5 231 4 277 5 191 4 739
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 618 3 096 2 574 2 317 1 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 289 1 075 1 011 920 683
Utdelning till aktieägare 1 000 1 250 1 100 750 800 1 000 350 350 450 250
Omsättning 27 858 30 613 24 481 21 640 19 630 14 489 11 645 8 981 9 123 8 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 16 19 17 11 9 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 601 1 791 1 514 1 129 1 142 1 305 1 278 1 117 1 140 1 390
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 549 552 493 417 456 470 450 413 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 320 2 275 2 312 885 1 581 1 526 823 789 1 178 1 058
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,63% 25,69% 12,90% 10,49% 35,29% 24,83% 28,75% -2,09% 9,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,41% 23,60% 25,27% 7,64% 17,32% 21,15% 11,87% 12,91% 16,59% 29,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,71% 6,37% 8,23% 2,55% 6,16% 9,11% 5,40% 6,18% 9,44% 16,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,27% 46,63% 55,00% 56,65% 54,44% 54,39% 57,04% 58,08% 57,36% 55,25%
Rörelsekapital/omsättning 3,16% 3,69% 7,69% 4,73% 1,44% 7,66% 4,30% 22,76% 14,51% 12,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,53% 42,15% 40,36% 35,03% 44,81% 53,33% 50,54% 63,64% 52,53% 50,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,41% 104,63% 131,73% 102,35% 81,17% 106,30% 93,31% 204,56% 143,17% 144,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!