Visa allt om Billström Riemer Andersson Mark AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 332 938 313 824 154 002 163 627 144 467 90 039 86 779 18 791 61 089 45 180
Övrig omsättning 367 0 0 32 0 289 137 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 37 778 24 103 15 013 13 333 7 162 -1 778 -4 454 383 10 138 3 258
Resultat efter finansnetto 38 187 24 187 14 910 13 259 7 095 -1 290 -5 010 362 10 076 3 216
Årets resultat 11 812 8 303 8 066 7 100 3 681 -1 281 -2 336 209 5 790 2 708
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 676 13 462 13 227 11 255 12 595 13 328 19 378 894 336 47
Omsättningstillgångar 133 528 92 851 62 203 63 160 37 641 23 529 17 650 11 996 19 458 14 036
Tillgångar 145 203 106 313 75 430 74 415 50 236 36 857 37 027 12 890 19 794 14 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 144 21 093 16 791 18 986 13 727 10 045 11 327 341 6 632 3 842
Obeskattade reserver 24 142 14 162 9 850 5 750 2 050 0 0 790 700 0
Avsättningar (tkr) 973 940 530 493 413 239 50 0 0 0
Långfristiga skulder 1 027 2 114 3 153 2 033 1 657 1 215 4 825 1 089 1 125 1 250
Kortfristiga skulder 86 917 68 004 45 106 47 153 32 389 25 358 20 826 10 671 11 337 8 990
Skulder och eget kapital 145 203 106 313 75 430 74 415 50 236 36 857 37 027 12 890 19 794 14 082
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 934 934 766 895 850 1 414 1 460 251 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 343 23 773 17 791 16 629 14 433 15 965 10 790 2 823 6 999 5 545
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 904 10 127 7 091 6 803 5 502 6 482 4 119 1 055 2 339 1 765
Utdelning till aktieägare 1 097 0 4 000 10 262 1 840 0 0 0 6 500 3 000
Omsättning 333 305 313 824 154 002 163 659 144 467 90 328 86 916 18 791 61 089 45 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 53 49 37 34 37 38 17 16 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 969 5 921 3 143 4 422 4 249 2 433 2 284 1 105 3 818 3 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 762 594 702 670 652 463 243 584 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 587 27 582 18 216 16 420 9 743 601 -1 951 557 10 225 3 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,09% 103,78% -5,88% 13,26% 60,45% 3,76% 361,81% - 35,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,36% 22,86% 19,93% 17,92% 14,26% -3,03% -12,90% 3,07% 51,34% 23,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,50% 7,75% 9,76% 8,15% 4,96% -1,24% -5,50% 2,11% 16,64% 7,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,70% 26,88% 34,02% 29,31% 26,09% 33,40% 24,00% 37,62% 23,29% 16,50%
Rörelsekapital/omsättning 14,00% 7,92% 11,10% 9,78% 3,64% -2,03% -3,66% 7,05% 13,29% 11,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,11% 30,23% 32,45% 31,54% 30,51% 27,25% 30,59% 7,43% 36,11% 27,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,63% 136,54% 137,90% 130,69% 111,48% 86,74% 77,55% 98,37% 158,41% 138,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!